Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zaawansowana rachunkowość zarządcza

Edward Nowak
ISBN: 978-83-208-2289-2
Pages: 358
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: III
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
13.60
number copies:

The book presents the tools that support corporate management in contemporary economy. It discussed in an accessible way theoretical concepts and methodic solutions in advanced managerial accountancy which enable optimization of decisions made by managers and entrepreneurs. More specifically, the Author addressed the following: the scope of advanced managerial accountancy; determination of the function of costs and gross receipts regression; forecasting of sale and costs; analysis of the break-even point in the long run; decision making under conditions of uncertainty and risk; discount methods of assessment of decision-based projects; the account of liability; evaluation of the outcomes of restructuring and of measurement of corporate value; budgeting of results of an enterprise’s activity; managerial control and evaluation of the state of implementation of corporate strategies.

 

The book is intended for: students in faculties of economics in various types of universities; post-graduate and doctoral students; trainees in courses in accountancy; managers, financial counsellors and analysts.

 

Spis treści

 

Słowo wstępne

 

1. Zakres zaawansowanej rachunkowości zarządczej
1.1. Pojęcie i zadania rachunkowości zarządczej
1.2. Rachunkowość zarządcza operacyjna i strategiczna
1.3. Zadania strategicznej rachunkowości zarządczej
1.4. Podejście modelowe w rachunkowości zarządczej
1.5. Istota zaawansowanej rachunkowości zarządczej

 

2. Uwarunkowania zaawansowanej rachunkowości zarządczej
2.1. Potrzeby zarządzania strategicznego
2.2. Niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej
2.3. Zmiana wartości pieniądza w czasie
2.4. Działanie inflacji

 

3. Wyznaczanie funkcji regresji kosztów i przychodów
3.1. Proces budowy funkcji regresji
3.2. Funkcje regresji kosztów
3.3. Funkcje regresji przychodów

 

4. Prognozowanie sprzedaży i kosztów
4.1. Istota i znaczenie prognozowania w przedsiębiorstwie
4.2. Prognozowanie na podstawie funkcji trendu
4.3. Prognozowanie na podstawie funkcji regresji
4.4. Prognozowanie adaptacyjne

 

5. Analiza progu rentowności — ujęcie rozszerzone
5.1. Standardowa postać analizy progu rentowności
5.2. Analiza progu rentowności produkcji wieloasortymentowej
5.3. Dynamiczna analiza progu rentowności
5.4. Analiza progu rentowności w warunkach wzrostu cen
5.5. Analiza progu rentowności przy zależnościach nieliniowych
5.6. Analiza progu rentowności w warunkach niepewności

 

6. Informacje o kosztach i wynikach w podejmowaniu decyzji
6.1. Podstawy rachunków optymalizacyjnych
6.2. Wybór struktury asortymentowej produkcji
6.3. Ustalanie wielkości partii produkcji i zamówienia
6.4. Ustalanie cen sprzedaży produktów
6.5. Optymalizacja przewozów i zagadnienia pokrewne
6.6. Wybór sposobu produkcji

 

7. Wybory decyzyjne w warunkach niepewności i ryzyka
7.1. Procedura podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka
7.2. Macierz konsekwencji wyborów decyzyjnych
7.3. Reguły decyzyjne w warunkach niepewności
7.4. Minimalizacja skutków błędnych decyzji
7.5. Reguła decyzyjna w warunkach ryzyka

 

8. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych
8.1. Założenia metod dyskontowych
8.2. Wartość zaktualizowana netto
8.3. Wskaźniki efektywności inwestycji
8.4. Wewnętrzna stopa zwrotu
8.5. Okres zwrotu

 

9. Rachunek odpowiedzialności
9.1. Decentralizacja zarządzania a ośrodki odpowiedzialności
9.2. Istota i zakres rachunku odpowiedzialności
9.3. Kryteria wyodrębniania i rodzaje ośrodków odpowiedzialności
9.4. Pomiar i ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności
9.5. Rozliczenia między ośrodkami odpowiedzialności
9.6. Bilansowanie programów działania ośrodków odpowiedzialności

 

10. Systemy zarządzania kosztami zorientowane na procesy
10.1. Procesy jako przedmiot zarządzania kosztami
10.2. Zarządzanie kosztami działań
10.3. Rachunek kosztów cyklu życia produktu
10.4. Rachunek kosztów docelowych
10.5. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia

 

11. Ocena ekonomicznych skutków restrukturyzacji przedsiębiorstwa
11.1. Pojęcie restrukturyzacji i jej formy
11.2. Istota oceny efektywności restrukturyzacji
11.3. Ocena skutków restrukturyzacji organizacyjnej
11.4. Ocena skutków restrukturyzacji technologicznej

 

12. Szacowanie wartości przedsiębiorstwa
12.1. Przesłanki szacowania wartości przedsiębiorstwa
12.2. Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw
12.3. Dochodowe i mieszane metody wyceny przedsiębiorstw
12.4. Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa
12.5. Wartość przedsiębiorstwa narażona na ryzyko

 

13. Budżetowanie rezultatów działalności przedsiębiorstwa
13.1. Istota i znaczenie budżetowania
13.2. Budżet przedsiębiorstwa i jego elementy
13.3. Sposoby sporządzania budżetu
13.4. Budżetowanie sprzedaży, produkcji i zaopatrzenia
13.5. Budżetowanie kosztów i wyników ze sprzedaży

 

14. Kontrola zarządcza w przedsiębiorstwie
14.1. Istota i zadania kontroli zarządczej
14.2. Organizacja systemu kontroli zarządczej
14.3. Rodzaje kontroli zarządczej
14.4. Metody kontroli w przedsiębiorstwie
14.5. Kontrola wykonania budżetów

 

15. Ocena realizacji strategii przedsiębiorstwa
15.1. Istota kontroli strategicznej
15.2. Kluczowe czynniki sukcesu
15.3. Piramidy pomiaru dokonań
15.4. Strategiczna karta wyników

 

16. Poszukiwanie najlepszych rozwiązań rachunkowości zarządczej
16.1. Międzynarodowe wytyczne dobrych praktyk
16.2. Globalne zasady rachunkowości zarządczej
16.3. Benchmarking w rachunkowości zarządczej
16.4. Rubieże rachunkowości zarządczej

 

Literatura

 

Indeks

Edward Nowak
Edward Nowak

Professor, PhD, Dsc, Director of the Institute of Accountancy and head of the Chair of Cost Account, Managerial Accountancy and Controlling in the Wroclaw University of Economics and Business. His scientific interests concern the system of cost management, instruments of managerial accountancy and the application of quantitative methods in accountancy. Delivers lectures and conducts seminars in the theory of accountancy, cost account, managerial accountancy and controlling. Author of many books and scientific articles.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €