Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Statystyka społeczna

Redakcja naukowa Tomasz Panek
ISBN: 978-83-208-2094-2
Pages: 448
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
Ask about product

Podręcznik obejmuje wiedzę o badaniach zjawisk społecznych jako źródło wiedzy dla różnych instytucji publicznych. Zostały w nim przedstawione metody analizy ilościowej społecznych skutków procesów ekonomicznych i demograficznych oraz polityki państwa. Autorzy omówili istotę statystycznych badań zjawisk społecznych, skupiając się na metodach pomiaru: zmian demograficznych, poziomu i jakości życia, dochodów i konsumpcji, ubóstwa i wykluczenia społecznego, rynku pracy, zdrowia i nierówności społecznych w zdrowiu, edukacji, gospodarowania czasem. Podręcznik zamyka prezentacja metod oceny polityki społecznej. Wszystkie omawiane zagadnienia są ilustrowane licznymi przykładami polskimi i europejskimi.

 

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych, a także polityki społecznej, psychologii i socjologii. Może też być przydatny dla pracowników instytucji zajmujących się polityką społeczną.

Spis treści

 

PRZEDMOWA

Tomasz Panek

 

1. STATYSTYCZNE BADANIE ZJAWISK SPOŁECZNYCH
Jan Kordos

1.1. Wprowadzenie
1.2. Statystyka społeczna w pracach instytucji ponadpaństwowych
1.2.1. Organizacje międzynarodowe
1.2.2. Ogólna koncepcja systemu statystyki społecznej Unii Europejskiej
1.2.3. Zalecenia Eurostatu w sprawie wskaźników społecznych
1.3. Podstawowe rodzaje informacji statystycznej występujące w Unii Europejskiej
1.4. Zapotrzebowanie na statystykę społeczną na poziomie europejskim
1.5. Źródła danych w statystyce społecznej
1.5.1. Źródła danych i metody ich zbierania
1.5.2. Warunki porównywalności danych między krajami
1.6. Statystyka regionalna
1.6.1. Uwagi wstępne
1.6.2. Przewodnik statystyki regionalnej
1.6.3. Klasyfikacja terytorialna regionów na różnych poziomach
1.6.4. Nomenklatura Statystycznych Jednostek Terytorialnych – klasyfikacja NUTS
1.6.5. Metody oceny parametrów dla małych obszarów
1.7. Ocena jakości wyników – prace Eurostatu
1.7.1. Definicja jakości danych Eurostatu
1.7.2. Rodzaje błędów w badaniach statystycznych

 

2. PODSTAWOWE BADANIA SPOŁECZNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ W POLSCE
Jan Kordos

2.1. Statystyka społeczna w Polsce do 1989 r.
2.2. Podstawowe badania społeczne w Polsce w okresie transformacji oraz prace nad ich harmonizacją ze standardami UE
2.3. Spisy ludności i badania demograficzne
2.3.1. Spis ludności i mieszkań 2011
2.3.2. Badania migracji zagranicznych ludności
2.4. Rejestry administracyjne jako źródła danych statystycznych
2.5. Badania budżetów gospodarstw domowych
2.6. Badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
2.7. Badania warunków życia
2.7.1. Badania warunków życia w latach 1997–2003
2.7.2. Badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC)
2.7.3. Badanie EU-SILC w Polsce
2.8. Badania zdrowia ludności
2.8.1. Pierwsze badania zdrowia ludności w Polsce
2.8.2. Badania stanu zdrowia ludności Polski w latach 2004 i 2009
2.9. Badanie wykorzystania czasu
2.9.1. Dotychczasowe badania wykorzystania czasu w Polsce
2.9.2. Badanie wykorzystania czasu w latach 2003–2004
2.10. Inne badania społeczne

 

3. ZMIANY DEMOGRAFICZNE – POMIAR PROCESÓW I OCENA SKUTKÓW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
Irena E. Kotowska, Wiktoria Wróblewska

3.1. Podstawowe procesy demograficzne – definicje, źródła danych, pomiar
3.2. Struktury demograficzne ludności
3.2.1. Struktura ludności według płci i wieku
3.2.2. Struktura według stanu cywilnego
3.2.3. Struktury ludności według miejsca zamieszkania
3.3. Zmiany procesu reprodukcji ludności – wybrane syntetyczne mierniki natężenia procesu
3.4. Rodność i płodność populacji
3.5. Umieralność i trwanie życia
3.6. Analiza rodzin i gospodarstw domowych
3.7. Przemiany demograficzne w Polsce w latach 1989–2011 i ich konsekwencje demograficzne, ekonomiczne i społeczne
3.7.1. Płodność i zawieranie małżeństw
3.7.2. Trwanie życia i umieralność
3.7.3. Starzenie się ludności i zasobów pracy

 

4. POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA

Tomasz Panek
4.1. Podstawowe definicje i klasyfikacje w badaniach poziomu i jakości życia
4.1.1. Definicje potrzeb
4.1.2. Klasyfikacje potrzeb
4.1.3. Poziom i jakość życia – dylematy definicyjne
4.2. Diagnozowanie potrzeb
4.2.1. Potrzeby indywidualne a potrzeby społeczne
4.2.2. Dziedziny życia w badaniach poziomu i jakości życia
4.3. Pomiar poziomu i jakości życia
4.3.1. Wskaźniki społeczne
4.3.2. Systemy wskaźników społecznych
4.3.3. Wskaźniki syntetyczne
4.4. Poziom i jakość życia w Polsce w latach 2007–2011
4.4.1. Dochody i sposób gospodarowania dochodami
4.4.2. Wyżywienie
4.4.3. Zasobność materialna
4.4.4. Warunki mieszkaniowe
4.4.5. Kształcenie dzieci
4.4.6. Kultura
4.4.7. Wypoczynek
4.4.8. Ochrona zdrowia
4.4.9. Analiza porównawcza poziomu i jakości życia gospodarstw domowych w układzie wojewódzkim w 2011 r.

 

5. DOCHÓD I KONSUMPCJA

Adam Szulc
5.1. Mierniki zamożności gospodarstw domowych
5.1.1. Dochód bieżący i wydatki konsumpcyjne
5.1.2. Porównywalność dochodów i konsumpcji między gospodarstwami domowymi: skale ekwiwalentności
5.2. Metody analizy rozkładu dochodów i wydatków
5.2.1. Wprowadzenie
5.2.2. Rozkłady kwantylowe
5.2.3. Krzywa Lorenza i indeks Giniego
5.2.4. Estymacja funkcji gęstości i dystrybuanty dochodów
5.3. Zachowanie konsumenta i pomiar zamożności
5.3.1. Wpływ struktury wydatków na zmiany kosztów utrzymania
5.3.2. Krzywe Engla jako narzędzie analizy postępowania konsumenta
5.3.3. Obliczanie skal ekwiwalentności za pomocą oszacowań kompletnego modelu popytu
5.4. Wybrane analizy dochodów i konsumpcji w latach 2000–2011 w Polsce

 

6. UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

Tomasz Panek
6.1. Ubóstwo i wykluczenie społeczne – dylematy definicyjne
6.1.1. Istota ubóstwa i wykluczenia społecznego
6.1.2. Sposób pojmowania ubóstwa
6.1.3. Sposób pomiaru ubóstwa
6.1.4. Kryteria ubóstwa
6.1.5. Wymiar czasowy ubóstwa
6.2. Metody identyfikacji ubogich i wykluczonych społecznie
6.2.1. Metody wyznaczania granicy ubóstwa w ujęciu klasycznym
6.2.2. Metody identyfikacji ubogich w ujęciu wielowymiarowym
6.3. Metody analizy ubóstwa i wykluczenia społecznego
6.3.1. Podejście klasyczne
6.3.2. Podejście wielowymiarowe
6.4. Metody analizy zmian ubóstwa i wykluczenia społecznego w czasie
6.4.1. Charakter ubóstwa
6.4.2. Mobilność gospodarstw domowych ze względu na przynależność do sfery ubóstwa
6.5. Ubóstwo w Polsce w latach 2009–2011
6.5.1. Charakterystyka danych
6.5.2. Założenia analizy
6.5.3. Zasięg i głębokość ubóstwa
6.5.4. Zmiany w sferze ubóstwa
6.5.5. Trwałość ubóstwa

 

7. RYNEK PRACY

Irena E. Kotowska, Anna Matysiak, Paweł Strzelecki
7.1. Aktywność zawodowa – podstawowe definicje i źródła informacji
7.2. Metody analizy aktywności zawodowej ludności
7.3. Analiza aktywności zawodowej ludności
7.4. Metody analizy zmiany zatrudnienia i struktur zatrudnienia ludności
7.5. Bezrobocie – pomiar, metody analizy
7.6. Migracje zarobkowe i ich skutki dla rynku pracy

 

8. ZDROWIE I NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE W ZDROWIU

Wiktoria Wróblewska
8.1. Wielowymiarowość koncepcji i różne ujęcia zdrowia
8.1.1. Ujęcie biomedyczne
8.1.2. Ujęcie biopsychospołeczne
8.1.3. Ujęcie społeczno-ekologiczne
8.2. Pomiar zdrowia i niesprawności
8.2.1. Chorobowość i zapadalność
8.2.2. Samoocena stanu zdrowia
8.2.3. Pomiar i klasyfikacje ograniczeń funkcjonalnych
8.2.4. Pomiar jakości życia warunkowanej stanem zdrowia
8.2.5. Miary utraconych lat życia w związku z umieralnością
8.2.6. Wybrane wyniki badań w zakresie zdrowia i niepełnosprawności w Polsce
8.3. Nowe podejście do pomiaru stanu zdrowia populacji – sumaryczne miary stanu zdrowia
8.3.1. Ogólny model przejścia w zdrowiu
8.3.2. Typologia sumarycznych miar stanu zdrowia populacji
8.3.3. Przykłady sumarycznych miar trwania życia w zdrowiu
8.3.4. Lata życia skorygowane niesprawnością
8.3.5. Lata życia skorygowane ze względu na jakość
8.4. Nierówności społeczne a ocena stanu zdrowia
8.4.1. Społeczno-środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia
8.4.2. Pomiar nierówności społecznych w stanie zdrowa
8.4.3. Współczynnik koncentracji oraz krzywa koncentracji zdrowia
8.4.4. Regresyjne indeksy nierówności
8.4.5. Indeks różnic
8.4.6. Wskaźnik ryzyka populacyjnego

 

9. EDUKACJA Agnieszka

Chłoń-Domińczak
9.1. Wprowadzenie. Definicje, klasyfikacje i źródła danych
9.1.1. Obszary badawcze w statystyce edukacji – perspektywa międzynarodowa i krajowa
9.1.2. Źródła danych
9.2. Uczestnicy i zasoby systemów edukacji
9.2.1. Uczestnicy i uczestnictwo w systemie edukacji
9.2.2. Zasoby systemu edukacji oraz nakłady na edukację
9.2.3. Osiągnięty poziom wykształcenia oraz efekty edukacji
9.3. Edukacja w Polsce w świetle danych statystycznych w latach 1990–2010
9.3.1. Uczestnicy i uczestnictwo w edukacji

 

10. GOSPODAROWANIE CZASEM

Ilona Błaszczak-Przybycińska
10.1. Cel i istota badań gospodarowania czasem
10.1.1. Czas jako czynnik gospodarowania
10.1.2. Cele badań budżetów czasu
10.2. Badanie budżetów czasu w Polsce w świetle badań europejskich
10.2.1. Organizacja badania
10.2.2. Kategorie grupowania czynności w badaniu budżetu czasu
10.2.3. Sposób analizy budżetów czasu
10.3. Wycena wybranych elementów gospodarowania czasem
10.3.1. Wycena wartości prac wykonywanych w gospodarstwie domowym
10.3.2. Wycena czasu wolnego
10.4. Gospodarowanie czasem oraz wycena pracy domowej w Polsce
10.4.1. Gospodarowanie czasem
10.4.2. Wycena wartości pracy domowej w Polsce w 2011 r.

 

11. METODY OCENY POLITYKI SPOŁECZNEJ

Adam Szulc
11.1. Wprowadzenie
11.2. Rozkład świadczeń
11.3. Błędy w dystrybucji świadczeń: błąd wykluczenia i nieszczelności systemu
11.4. Krzywe i współczynniki koncentracji
11.5. Wpływ świadczeń na zmiany nierówności dochodowych
11.6. Wpływ świadczeń na ubóstwo dochodowe
11.7. Profile społeczno-demograficzne odbiorców świadczeń
11.8. Rozszerzona analiza polityki społecznej: rachunek zysków i kosztów

 

BIBLIOGRAFIA

Redakcja naukowa Tomasz Panek

Professor of economic sciences. Since 1995 Head of the Institute of Applied Statistics in the Warsaw School of Economics. Functions performed since 1991: Member of the Editorial Board of “Statistics in Transition”, President of the Board for Teaching and Curricula of MIESI study direction, member of the Scientific Board for Statistics of GUS (Statistics Poland), member of the Committee for Statistics and Econometry of PAN (Polish Academy of Sciences), member of many scientific societies (Polish Statistical Society, International Statistical Institute, International Association of Survey Statisticians). Research interests: poverty, social exclusion and inequalities, standard and quality of living, distributions and models of income, measurement of the level of wealth of households, systems of social indices, methods of statistical research, methods of multi-dimensional comparative analysis.

Kurier 3 €
Darmowa dostawa from 54 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €