Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing usług hotelarskich

Marek Turkowski
ISBN: 978-83-208-1761-4
Pages: 284
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: III zmienione
Binding: paperback

The book contains a comprehensive study of hospitality service as a product, as well as the study of issues concerning the quality, pricing and promotion of hospitality services. The book’s particular strength is that it includes a large number of examples from the practice of hotel industry, both domestically and abroad – this updated end extended 3rd edition includes around 160 examples. Changes brought to the present edition take advantage of the most recent knowledge in the area of new forms of the product, globalization, hotel chains, new instruments of promotion and distribution (Internet, direct sale, mobile telephony). The Author also provides new statistical data.

The book is addressed to students in high schools and university faculties related with tourism and hospitality industry. Hotel owners and operators will benefit from it too, supplementing, updating and ordering their knowledge of the craft.

Wstęp


Rozdział 1. Wprowadzenie w problematykę hotelarstwa
1.1. Pojęcie hotelu i zakładu hotelarskiego
1.1.1. Hotel
1.1.2. Obiekty hotelarskie
1.1.3. Inne określenia hoteli i obiektów hotelarskich
1.2. Ważniejsze pojęcia związane z hotelarstwem
1.2.1. Usługi hotelarskie
1.2.2. Hotelarstwo a gastronomia
1.2.3. Łańcuch i grupa hoteli
1.3. Najważniejsze mierniki charakteryzujące hotelarstwo i jego usługi
1.3.1. Mierniki wielkości bazy usługowej hotelarstwa
1.3.2. Mierniki usług hotelarskich
Mierniki usług noclegowych
Mierniki usług gastronomicznych
1.4. Najważniejsze cechy usługi hotelarskiej
1.4.1. Jedność miejsca produkcji i konsumpcji usługi
1.4.2. Komplementarność usług
1.4.3. Inne cechy usługi hotelarskiej
1.5. Rozwój i wielkość bazy usługowej hotelarstwa w Polsce
1.5.1. Sytuacja po II wojnie światowej
1.5.2. Rozbudowa w latach siedemdziesiątych XX w.
1.5.3. Stan wojenny
1.5.4. Transformacja ustrojowa
1.5.5. Największe przedsiębiorstwa działające w hotelarstwie
1.5.6. Polska a Europa
1.6. Hotelarstwo a globalizacja


Rozdział 2. Usługa hotelarska jako produkt
2.1. Istota produktu
2.2. Potrzeby człowieka a usługi hotelarskie
2.2.1. Hotel jako cel podróży
2.3. Niektóre elementy produktu a zaspokojenie potrzeb klienta
2.3.1. Potrzeba zamieszkania
2.3.2. Potrzeba posiłku
2.3.3. Potrzeba bezpieczeństwa
2.3.4. Potrzeba komunikacji
2.3.5. Potrzeba pracy
2.3.6. Potrzeba rekreacji
2.3.7. Potrzeba rozrywki
2.3.8. Potrzeby podróżnych niepełnosprawnych
Osoby poruszające się za pomocą wózków inwalidzkich
Osoby poruszające się za pomocą kul, protez, lasek i balkoników
Osoby głuche, głuchonieme i niedosłyszące
Osoby niedowidzące
2.3.9. Potrzeba opieki nad dziećmi
2.3.10. Elastyczność oferty - jej uwarunkowania
2.3.11. Potrzeby wyższych rzędów
2.4. Usługa hotelarska a użyteczność produktu
2.4.1. Cykl życia produktu
2.4.2. Pojęcie nowego produktu
2.4.3. Przedłużanie cyklu życia produktu
2.4.4. Zmiany warunków zamieszkania a rozwój usług hotelarskich
2.4.5. Postęp techniczno-ekonomiczny
2.5. Segmentacja rynku
2.5.1. Indywidualni goście przybywający na wypoczynek
2.5.2. Indywidualni goście podróżujący służbowo
2.5.3. Konferencje pobytowe
2.5.4. Grupy turystyczne
2.5.5. Konferencje miejscowe
2.5.6. Klienci przejezdni
2.5.7. Klienci miejscowi
2.5.8. Bankiety i inne imprezy gastronomiczne
2.6. Niektóre kierunki rozwoju produktu
2.6.1. Aktywny wypoczynek
2.6.2. Wypoczynek na wsi
2.6.3. Komfort w wiejskim otoczeniu
2.6.4. Hotel-leśniczówka
2.6.5. Hotele trzeciego wieku
2.6.6. Hotelarstwo sanatoryjne
2.6.7. SPA w hotelu
2.6.8. Usługi hotelarskie jako działalność uzupełniająca
2.6.9. Automatyzacja usług
2.6.10. Outsourcing
2.6.11. Posiłki w systemie bufetu
2.6.12. Businesswomen w hotelu
2.6.13. Hotel-igloo
2.6.14. Hotel w zamku
2.6.15. Hotel w fabryce


Rozdział 3. Jakość usług hotelarskich
3.1. Marketingowe znaczenie opinii klienta
3.1.1. Zależność między jakością a popytem
3.1.2. Przepływ informacji od klientów
3.1.3. Skargi klientów jako źródło inspiracji
3.1.4. Pozyskiwanie opinii klienta
Ułatwienie wyrażania opinii przez klienta
Skłanianie klienta do wyrażania opinii
3.1.5. Znaczenie właściwego reagowania na reklamacje
3.1.6. Jakość - pojęcie subiektywne czy obiektywne?
3.1.7. Aspekty oceny jakości usług
Zakres obserwacji
Stopień usystematyzowania obserwacji
Częstotliwość obserwacji
Punkt odniesienia oceny
3.2. Jakość usług a kategoryzacja
3.2.1. Kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce
3.2.2. Kategoryzacja zakładów hotelarskich we Francji
3.2.3. Kategoryzacja zakładów hotelarskich w Niemczech
3.2.4. Porównanie norm kategoryzacyjnych w niektórych krajach
3.2.5. Marketingowe znaczenie kategoryzacji
3.3. Zarządzanie przez jakość (TQM)
3.3.1. Znaczenie klienta w systemie jakości
3.3.2. Proces tworzenia jakości i jego ocena
3.4. Jakość usług hotelarskich a normy ISO
3.4.1. Jakość według norm ISO
3.4.2. Cechy usługi i cechy procesów usługi
3.4.3. Aspekty systemu jakości
3.4.4. Elementy operacyjne systemu jakości
3.4.5. Normy ISO a hotelarstwo
3.5. Systemy jakości usług w niektórych łańcuchach hoteli
3.5.1. System jakości w hotelach grupy Accor
3.5.2. Audyty jakości usług w łańcuchach hoteli
3.6. Inne systemy oceny jakości usług
3.6.1. Rekomendacja zakładów
3.6.2. Konkurs Złoty Klucz
3.6.3. Inne konkursy
3.6.4. Porównanie różnych systemów oceny jakości usług
3.6.5. Jakość jako pojęcie obiektywne
3.7. Zakłócenia jakości usług hotelarskich i sposoby przeciwdziałania .
3.7.1. Zakłócenia jakości usług
3.7.2. Przeciwdziałanie obniżce jakości
3.7.3. Przeciwdziałanie przejściowemu obniżeniu jakości usług
3.7.4. Załatwianie reklamacji
3.8. Ekonomiczne aspekty jakości usług hotelarskich
3.8.1. Jakość usług hotelarskich a koszty z tytułu amortyzacji
3.8.2. Jakość usług hotelarskich a koszty osobowe
3.8.3. Jakość usług hotelarskich a koszty materiałów i surowców
3.8.4. Jakość usług hotelarskich a koszty remontów i wyposażenia
3.8.5. Jakość usług hotelarskich a usługi obce


Rozdział 4. Ceny w hotelarstwie
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Cena - nieodłączny element produktu
4.3. Związek cen z różnymi parametrami ekonomicznymi
4.3.1. Związek cen z popytem
Regulowanie popytu za pomocą cen
Regulowanie cen na podstawie popytu
Segmentacja rynku w aspekcie cen
4.3.2. Ceny a koszty
4.3.3. Ceny a działalność przedsiębiorstw konkurencyjnych
4.3.4. Cena a ryzyko zapłaty
4.3.5. Ceny usług a rynek pieniężny
4.3.6. Ceny a jakość usług. Ceny sprawiedliwe
4.4. Podwyżki cen
4.4.1. Nieuchronność podwyżek cen
4.4.2. Wybór terminu podwyżki cen
4.4.3. Wielkość podwyżek cen
4.5. Obniżki cen
4.5.1. Zagadnienie zmienności kosztów w hotelarstwie
Koszty stałe
Koszty zmienne
Koszty względnie stałe
4.5.2. Granice obniżek cen
4.5.3. Obniżki cen dla turystyki grupowej
Turystyka grupowa a działalność gastronomiczna
Ceny noclegów dla grup turystycznych
4.5.4. Pozasezonowe obniżki cen
4.5.5. Obniżki cen a pogorszenie się jakości usług
Trwałe i nieodwracalne pogorszenie jakości usług
Długotrwałe pogorszenie jakości usług
Krótkotrwałe pogorszenie jakości usług
4.5.6. Zastosowanie strategii zróżnicowania cen do celów obniżki cen
4.6. Równowaga cen na rynku usług hotelarskich
4.6.1. Cena równowagi
4.6.2. Równowaga cen wobec produktów konkurencyjnych
4.6.3. Równowaga cen wewnątrz przedsiębiorstwa
4.7. Ceny usług dodatkowych
4.7.1. Usługi komplementarne
4.7.2. Usługi fakultatywne
4.7.3. Usługi towarzyszące
4.8. Techniki tworzenia cen
4.8.1. Usługi hotelarskie a kosztowa kalkulacja cen
4.8.2. Kalkulacja cen oparta na parametrach jakościowych
4.8.3. Pierwsza cena w nowym hotelu
4.8.4. Kalkulacja cen w gastronomii
4.9. Inne zagadnienia związane z cenami
4.9.1. Elastyczność polityki cen

4.9.2. Ekspozycja cen - cenniki, jadłospisy, oferty


Rozdział 5. Promocja usług hotelarskich
5.1. Promocja jako strategia marketingowa
5.2. Funkcje i środki reklamy
5.2.1. Funkcje reklamy
5.2.2. Środki reklamy
Reklama prasowa
Reklama radiowa
Reklama telewizyjna
Tablice drogowe
Znaki drogowe
Wydawnictwa specjalistyczne
Internet
Telefonia komórkowa
Książki telefoniczne
Inne wydawnictwa
Upominki i druki
Inne środki reklamy
5.2.3. Adresaci reklamy
5.2.4. Pomysły reklamowe
5.3. Public relations
5.4. Sponsoring
5.5. Sprzedaż osobista jako środek promocji
5.6. Telemarketing
5.7. Programy lojalnościowe
5.7.1. ACCOR Favourite Guest Card
5.7.2. Orbis Gold Club
5.8. Grupa hoteli jako ułatwienie promocji
5.8.1. Minotel
5.8.2. Polskie grupy hoteli
5.8.3. Inne rozwiązania
5.9. Inne formy promocji
5.10. Znak towarowy w hotelarstwie
5.11. Planowanie działań promocyjnych


Rozdział 6. Sprzedaż usług hotelarskich
6.1. Rynek usług hotelarskich
6.1.1. Charakterystyka nabywców
6.1.2. Strategia dystrybucji
6.1.3. Jedność polityki handlowej przedsiębiorstwa hotelarskiego
6.2. Proces sprzedaży
6.2.1. Znaczenie baz danych
6.2.2. Rola ludzi w sprzedaży usług
6.2.3. Cechy sprzedawcy
6.2.4. Efekt pierwszego wrażenia
6.2.5. Rozmowa telefoniczna
6.2.6. Znaczenie sprzedaży osobistej
6.2.7. Cross-selling
6.3. Sprzedaż a internet
6.4. Sprzedaż dla klientów indywidualnych
6.4.1. Rezerwacja usług noclegowych
6.4.2. Termin ważności rezerwacji
6.4.3. Przedpłaty
6.4.4. Zaplata z góry
6.4.5. Ograniczenie kredytowania
6.5. Sprzedaż dla biur podróży
6.5.1. Umowa z biurem podróży
6.5.2. Umowa alotmentu
6.6. Sprzedaż usług obcych przez zakład hotelarski


Rozdział 7. Miejsce marketingu w przedsiębiorstwie hotelarskim
7.1. Organizacja działań marketingowych
7.2. Elementy planowania marketingowego
7.2.1. Marketing-mix
Wybór między produktami o różnym zespole właściwości
Wybór miejsca, gdzie produkt jest dostępny
Wybór właściwego poziomu cen
Wybór form i środków promocji
7.2.2. Plan marketingowy
Streszczenie (wprowadzenie)
Analiza sytuacji marketingowej
Analiza SWOT
Cele planu
Strategia marketingowa
Inne elementy planu
7.3. Tworzenie oferty
7.4. Badania rynku
7.4.1. Cel i organizacja badań
7.4.2. Badania zbiorowości klientów
7.4.3. Badania ankietowe
7.4.4. Baza danych o klientach
7.4.5. Konkurencja


Bibliografia


Indeks rzeczowy

Marek Turkowski
Marek Turkowski

Graduate of the Warsaw School of Economics. Soon after graduation started working in hospitality industry and for over 20 years managed hotels, mainly of the Orbis and Accor groups. Observation of the process of decision-making by hotel managers became his inspiration to start research work and write a number of publications, and then to prepare his doctoral dissertation in the University of Lodz. Also involved in promotion, sale and market research. Author of many articles in expert literature; academic teacher. 

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €
Recommended