Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Charakter ożywienia po kryzysie

Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna
ISBN: 978-83-208-2151-2
Pages: 226
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00
Ask about product

The book analyzes specific manifestations of economic revival following the recent crisis in countries at middle level of development, seen from both domestic and international perspective. The Authors presented, among other things: the now global financial architecture after the crisis, maintenance of external macroeconomic balance during the stage of economic revival, consolidation of institutional reforms in financial markets after the period of destabilization, regional cooperation of Asian countries in the area of market stability, as well as the role of foreign trade, industrial policy, strategies of direct inflationary target in enlivening the economies after years of turbulence and missing processes of growth.

 

The book is addressed to lecturers and students in faculties of economics in universities.

Tourism policy. Emergence – development – key areas ID: 1450063507

Development of tourism made authorities of both territorial and central level well aware of opportunities for economic expansion and promotions of regions and countries. The book’s Authors have discussed as follows:

 

• the essence, emergence and development of tourism policy,

 

• areas, tools and bodies involved in creation and execution of a country’s tourism policy,

 

• fundamental principles that have to be respected in relation with a country’s tourism policy, including the principle of sustainable development,

 

• the influence of the European Union upon its member states’ tourism policy,

 

• the impact of governmental and territorial administration upon the development of tourism and operation of businesses active in this sector,

 

• promotion as an important element of tourism policy.

 

The book is addressed to lecturers and students in faculties of tourism and hospitality industry, officers of governmental and territorial administration dealing with tourism, as well as business practitioners operating in this field.

 

Spis treści

 

Wstęp
Andrzej Wojtyna
1. Kontrowersje wokół charakteru ożywienia po kryzysie finansowym i recesji

1.1. Uwagi wstępne
1.2. Charakter współczesnego cyklu koniunkturalnego
1.3. Różne sposoby rozumienia ożywienia
1.4. Czynniki wpływające na charakter ożywienia
1.5. Hipoteza ożywienia bezkredytowego
1.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Zbigniew J. Stańczyk
2. Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia

2.1. Uwagi wstępne
2.2. System Bretton Woods
2.3. Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego po załamaniu się systemu Bretton Woods
2.4. Światowy kryzys gospodarczy 2008 r. i hasła powrotu do Bretton Woods
2.5. ,,Dobudówki’’ do światowej architektury finansowej
2.6. Nierozwiązalne dylematy tworzenia nowej architektury finansowej
2.7. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Marek A. Dąbrowski
3. Zagrożenia dla zewnętrznej równowagi makroekonomicznej w krajach na średnim poziomie rozwoju

3.1. Uwagi wstępne
3.2. Odporność na kryzys i charakter ożywienia w gospodarkach wschodzących
3.3. Reakcja na napływ kapitału i prawdopodobieństwo kryzysu finansowego
3.4. Przepływy kapitału i zagrożenia dla stabilności makroekonomicznej pojedynczej gospodarki
3.5. Przepływy kapitału i zagrożenia dla stabilności gospodarki światowej
3.5.1. Niedostateczna regulacja przepływów kapitałowych
3.5.2. Nadmierna regulacja przepływów kapitałowych
3.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Paweł Kawa
4. Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie

4.1. Uwagi wstępne
4.2. Procesy konsolidacji reform instytucjonalnych na rynkach finansowych
4.3. Spodziewane kierunki przyszłych zmian
4.4. Efekty zmian instytucjonalnych na rynkach finansowych dla kształtowania się długookresowego wzrostu gospodarczego
4.5. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Katarzyna Glinka
5. Współpraca regionalna krajów azjatyckich w zakresie stabilności rynków finansowych w trakcie ożywienia po kryzysie

5.1. Uwagi wstępne
5.2. Specyfika instytucjonalizacji współpracy regionalnej w krajach azjatyckich
5.3. Przesłanki sceptycyzmu azjatyckiego wobec globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego
5.4. Dostarczanie płynności w ramach umów swapowych
5.5. Współpraca regionalna w zakresie polityki nadzoru nad rynkami finansowymi
5.6. Usprawnienie regionalnej sieci bezpieczeństwa finansowego
5.7. Współpraca regionalna w zakresie rozwoju krajowych rynków obligacji
5.7.1. Inicjatywy rządowe
5.7.2. Inicjatywy banków centralnych i władz monetarnych
5.8. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Marta Wajda-Lichy
6. Rola handlu zagranicznego w ożywieniu gospodarek krajów Azji Południowo-Wschodniej po kryzysie finansowym 2008–2010

6.1. Uwagi wstępne
6.2. Poziom otwartości gospodarek Azji Południowo-Wschodniej
6.3. Struktura geograficzna handlu zagranicznego a podatność gospodarek krajów ASEAN na zewnętrzne wstrząsy popytowe
6.4. Wpływ organizacji procesów produkcji na strukturę towarową eksportu krajów Azji Południowo-Wschodniej
6.5. Główne kierunki ożywienia wymiany handlowej krajów ASEAN po 2009 r.
6.6. Działania krajów ASEAN wspierające eksport w latach 2008–2012
6.7. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Krystian Mucha
7. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w krajach Ameryki Łacińskiej w czasie kryzysu i ożywienia

7.1. Uwagi wstępne
7.2. Standardowe i niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej
7.2.1. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w wersji kanonicznej i jej rozszerzenia
7.2.2. Niekonwencjonalna polityka pieniężna
7.3. Uwarunkowania polityki pieniężnej w krajach Ameryki Łacińskiej
7.3.1. Uwarunkowania historyczne i czynniki instytucjonalne
7.3.2. Międzynarodowe przepływy kapitału
7.3.3. Obawa przed całkowitym upłynnieniem kursu walutowego
7.4. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej po 2007 r.
7.4.1. Okres przed wrześniem 2008 r.
7.4.2. Okres po upadku banku Lehman Brothers
7.4.3. Okres po wygaśnięciu kryzysu finansowego
7.5. Perspektywy polityki pieniężnej w krajach Ameryki Łacińskiej
7.5.1. Stan obecny: strategia bezpośredniego celu inflacyjnego bis?
7.5.2. Propozycje modyfikacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego
7.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Marta Sordyl
8. Wpływ kryzysu i ożywienia na rynki pracy w krajach Ameryki Łacińskiej

8.1. Uwagi wstępne
8.2. Sytuacja makroekonomiczna krajów Ameryki Łacińskiej w XXI wieku
8.2.1. Wpływ kryzysu na główne wskaźniki makroekonomiczne
8.2.2. Zmiany sytuacji na rynkach pracy w czasie kryzysu
8.3. Sposoby oddziaływania na rynki pracy w obliczu kryzysu
8.3.1. Oddziaływanie na popyt na pracę
8.3.2. Szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy
8.3.3. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
8.4. Polityka dochodowa jako narzędzie antycykliczne
8.5. Kryzys jako szansa na zrównoważony rozwój
8.5.1. Edukacja jako szansa dla młodzieży i całej gospodarki
8.5.2. ,,Przyzwoite zatrudnienie’’ dla wszystkich
8.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Jakub Janus
9. Polityka przemysłowa krajów na średnim poziomie rozwoju w okresie ożywienia po kryzysie lat 2007–2009

9.1. Uwagi wstępne
9.2. Współczesny stan badań teoretycznych nad zastosowaniem polityki przemysłowej w krajach na średnim poziomie rozwoju
9.2.1. Istota i zakres oddziaływania polityki przemysłowej
9.2.2. Przesłanki prowadzenia polityki przemysłowej i ich względne znaczenie
9.2.3. Narzędzia polityki przemysłowej
9.2.4. Kontrowersje wokół efektywności polityki przemysłowej
9.3. Przykłady strategii polityki przemysłowej krajów na średnim poziomie rozwoju w okresie ożywienia gospodarczego
9.3.1. Chiny: Strategiczne Przemysły Wschodzące
9.3.2. Indie: Narodowa Polityka Przemysłowa
9.3.3. Brazylia: Polityka Rozwoju Produkcji
9.3.4. Chile: Agenda Innowacyjności i Konkurencyjności
9.3.5. Porównanie i próba oceny wdrożonych rozwiązań
9.4. Uwagi końcowe
Bibliografia

Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna
 

Professor, PhD, Dsc, Member of the Monetary Policy Council. Since 1992 heads the Chair of Macroeconomics Cracow University of Economics. Foreign scholarships in the University of Amsterdam, Stanford University and Cambridge University.
In 1994 became a member of the Council of Social and Economic Strategy at the Council of Ministers. Since 2003 a member of the Central Committee for Scientific Titles and Degrees. Former member of the presidium of the Committee of Economic Sciences with PAN (the Polish Academy of Sciences). Member of the presidium and vice-president of the Scientific Council of the Polish Economic Society (since 1994); member of the Societal Team of Economic Counselors to the President of the Republic of Poland (since 2002). In 2004 appointed as member of the Monetary Policy Council, 2nd term of office.

Author of many publications, both with the Polish and foreign economic publishing houses, including: Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka (Modern capitalist state and the economy. Theory and practice, 1990; in 1992 the book received the Professor E. Lipiński Award awarded by the Polish Economic Society), Szkice o niezależności banku centralnego  (Sketches on the Central Bank’s independence, PWE, 1998, 2004), Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii (Evolution of Keynesian economies and the economic mainstream, 2000, in 2001 the book received the Bank Handlowy Award for extraordinary achievements in the theory of economics and finance), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach o średnim poziomie rozwoju (Institutions and the economic policy in countries at middle level of development [as scientific editor], PWE, 2008), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach o średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych (Macroeconomic and microeconomic adjustments in countries at middle level of development after financial crises, PWE, 2009), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju (Relationships between productivity, income and employment in countries at various levels of development [as scientific editor] PWE, 2010), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów o średnim poziomie rozwoju (The financial crisis and its consequences for countries at middle level of development [as scientific editor], PWE, 2011). Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju (Effects of anti-crisis measures in countries at middle level of developmen [as scientific editor], PWE, 2012).

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €
Recommended