Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

ECONOMIC INTELLIGENCE IN SERVICE BUSINESS

Elżbieta Skąpska
ISBN: 978-83-208-2546-6
Pages: 176
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
Lowest price in last 30 days: 12.75
number copies:

Scientific investigations in the monograph are focused on the types of intelligence that constitute economic intelligence in service activities, divided into industries. Fifteen factors that may influence the development of human intelligence were discussed. In addition, impact of artificial intelligence in service industries was analysed, taking into account opportunities and threats. Economic approach to services has been extended using other scientific disciplines, signalling subdisciplines of economics in the context of business activity. Addressing the problem of economic intelligence in service business activities was based on the implementation of the assumed goals and tasks - the concept of economic intelligence was created, taking into account the specificity of services. A service economic intelligence index was developed and evolutionary and investment models as well as the links between economic intelligence and service activities were presented. According to the research results, the vast majority (over 75%) of respondents supported having special abilities important for running a business and being an entrepreneur. This means that employees are convinced of the need to develop types of intelligence in order to run a business and assume the role of owner or manager of an organization, including a service one.

Monografia dotyczy aktualnego i oryginalnie ujętego zagadnienia. Najważniejszym obszarem rozważań autorki są rodzaje inteligencji składające się na inteligencję ekonomiczną w działalności usługowej. Nowatorskim wkładem jest identyfikacja czynników mogących wpływać na rozwój inteligencji ludzkiej i sztucznej. Pozwoliło to stworzyć koncepcję inteligencji ekonomicznej z uwzględnieniem specyfiki usług, opracować wskaźnik usługowej inteligencji ekonomicznej i zaprezentować modele ewolucyjno-inwestycyjny oraz powiązań inteligencji ekonomicznej z działalnością usługową. Na podstawie wyników badań autorka wytypowała składniki inteligencji ekonomicznej w działalności usługowej. Składniki te mogą być przydatne w działalności gospodarczej, np. przy podejmowaniu właściwych decyzji, przy uaktywnieniu pracowników czy też przy wzbudzaniu impulsów rozwojowych organizacji.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Szplita, prof. ANS w Kielcach

 

Już sam tytuł książki, w którym autorka używa pojęcia inteligencji, sytuuje rozważania w odniesieniu do kluczowego terminu z zakresu psychologii. Jest to zadanie bardzo ambitne, tym bardziej że termin ten zastosowano do analizy działalności usługowej. […] Autorka podejmuje w monografii niezmiernie trudne wyzwanie, jakim jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje inteligencja ekonomiczna odpowiadająca tylko działalności usługowej. […] Tekst jest wielce interesujący, nowatorski.

Z recenzji dr. hab. Grzegorza Szulczewskiego, prof. SGH w Warszawie

Wprowadzenie

Zagadnienia metodyczne

Rozdział 1. Organizacja usługowa – specyfika
Warunki prowadzenia usługowej działalności gospodarczej
Typizacja i cechy podmiotów świadczących usługi
Kryteria ekonomiczne usług

Rozdział 2. Koncepcje usług w nurtach ekonomii
Ekonomia menedżerska i ekonomia matematyczna w kontekście usług
Ekonomia behawioralna, neuroekonomia i psychologia ekonomiczna
w kontekście usług
Ekonomia ekologiczna i ekonomia środowiska w kontekście usług

Rozdział 3. Rodzaje inteligencji ekonomicznej w odniesieniu do usług
– ujęcie teoretyczne i empiryczne

Inteligencja ogólna w działalności gospodarczej
Inteligencja gospodarcza i konkurencyjna jako składowe inteligencji
ekonomicznej
Naturalna i sztuczna inteligencja w usługach

Rozdział 4. Inteligencja ekonomiczna w działalności usługowej
– studium przypadku

Narzędzie badawcze dotyczące działalności naukowej i handlu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako przykład działalności naukowej
Uznane sieci handlowe w Polsce jako przykład działalności handlowej

Rozdział 5. Komponenty inteligencji ekonomicznej w działalności usługowej
Podział elementów inteligencji ekonomicznej
Prezentacja wyselekcjonowanych rodzajów inteligencji
Inteligencja ekonomiczna w usługach – zintegrowany schemat działalności

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki

Spis tabel

Spis rysunków

Spis załączników

Streszczenie

Summary

Elżbieta Skąpska
Elżbieta Skąpska

Elżbieta Skąpska jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse; pracownikiem Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów Politechniki Białostockiej; członkinią Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jej główne zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą gospodarki rynkowej, przedsiębiorczości, ekonomiki usług. Tę problematykę podejmuje w licznych publikacjach krajowych i zagranicznych. Jest autorką dwóch monografii o rozwoju sektora usług i racjonalności gospodarowania w zakresie usług. Ma doświadczenie w kierowaniu oraz realizacji naukowo-badawczych projektów krajowych i międzynarodowych. Jest również od wielu lat uczestniczką międzynarodowego seminarium o Społecznej Gospodarce Rynkowej, odbywającego się w Niemczech i w Polsce.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €