Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Inteligencja ekonomiczna w działalności usługowej

Elżbieta Skąpska
ISBN: 978-83-208-2546-6
Pages: 176
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
Lowest price in last 30 days: 11.90
number copies:

The subject of scientific investigating in the monograph has been the kinds of intelligence that comprise the economic intelligence in service activity with all its branches. The topic covers fifteen factors that may affect the development of human intelligence. Moreover, artificial intelligence influence has been analyzed in the service branch with regard to opportunities and threats. The economic approach towards services is expanded by means of other scientific disciplines, which signals the sub-disciplines of the economy in the context of  given business activity. Tackling the issue of economic intelligence in economic service activity is based on the attainment of goals and fulfillment of tasks – the concept of economic intelligence has been created. It covers the service specificity and the indicator of this type of intelligence. The book presents evolution-investment models and the connections of economic intelligence with the service activity.

According to the research results, the majority of interviewees (over 75%) have supported the idea of possessing special skills for running business activity and for being an entrepreneur. It means that employees are convinced about the necessity of developing various kinds of intelligence in order to run business and assume different roles and prove themselves as business owners or managers in services.

Monografia dotyczy aktualnego i oryginalnie ujętego zagadnienia. Najważniejszym obszarem rozważań autorki są rodzaje inteligencji składające się na inteligencję ekonomiczną w działalności usługowej. Nowatorskim wkładem jest identyfikacja czynników mogących wpływać na rozwój inteligencji ludzkiej i sztucznej. Pozwoliło to stworzyć koncepcję inteligencji ekonomicznej z uwzględnieniem specyfiki usług, opracować wskaźnik usługowej inteligencji ekonomicznej i zaprezentować modele ewolucyjno-inwestycyjny oraz powiązań inteligencji ekonomicznej z działalnością usługową. Na podstawie wyników badań autorka wytypowała składniki inteligencji ekonomicznej w działalności usługowej. Składniki te mogą być przydatne w działalności gospodarczej, np. przy podejmowaniu właściwych decyzji, przy uaktywnieniu pracowników czy też przy wzbudzaniu impulsów rozwojowych organizacji.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Szplita, prof. ANS w Kielcach

 

Już sam tytuł książki, w którym autorka używa pojęcia inteligencji, sytuuje rozważania w odniesieniu do kluczowego terminu z zakresu psychologii. Jest to zadanie bardzo ambitne, tym bardziej że termin ten zastosowano do analizy działalności usługowej. […] Autorka podejmuje w monografii niezmiernie trudne wyzwanie, jakim jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje inteligencja ekonomiczna odpowiadająca tylko działalności usługowej. […] Tekst jest wielce interesujący, nowatorski.

Z recenzji dr. hab. Grzegorza Szulczewskiego, prof. SGH w Warszawie

Wprowadzenie

Zagadnienia metodyczne

Rozdział 1. Organizacja usługowa – specyfika
Warunki prowadzenia usługowej działalności gospodarczej
Typizacja i cechy podmiotów świadczących usługi
Kryteria ekonomiczne usług

Rozdział 2. Koncepcje usług w nurtach ekonomii
Ekonomia menedżerska i ekonomia matematyczna w kontekście usług
Ekonomia behawioralna, neuroekonomia i psychologia ekonomiczna
w kontekście usług
Ekonomia ekologiczna i ekonomia środowiska w kontekście usług

Rozdział 3. Rodzaje inteligencji ekonomicznej w odniesieniu do usług
– ujęcie teoretyczne i empiryczne

Inteligencja ogólna w działalności gospodarczej
Inteligencja gospodarcza i konkurencyjna jako składowe inteligencji
ekonomicznej
Naturalna i sztuczna inteligencja w usługach

Rozdział 4. Inteligencja ekonomiczna w działalności usługowej
– studium przypadku

Narzędzie badawcze dotyczące działalności naukowej i handlu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako przykład działalności naukowej
Uznane sieci handlowe w Polsce jako przykład działalności handlowej

Rozdział 5. Komponenty inteligencji ekonomicznej w działalności usługowej
Podział elementów inteligencji ekonomicznej
Prezentacja wyselekcjonowanych rodzajów inteligencji
Inteligencja ekonomiczna w usługach – zintegrowany schemat działalności

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki

Spis tabel

Spis rysunków

Spis załączników

Streszczenie

Summary

Elżbieta Skąpska
Elżbieta Skąpska

Elżbieta Skąpska jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse; pracownikiem Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów Politechniki Białostockiej; członkinią Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jej główne zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą gospodarki rynkowej, przedsiębiorczości, ekonomiki usług. Tę problematykę podejmuje w licznych publikacjach krajowych i zagranicznych. Jest autorką dwóch monografii o rozwoju sektora usług i racjonalności gospodarowania w zakresie usług. Ma doświadczenie w kierowaniu oraz realizacji naukowo-badawczych projektów krajowych i międzynarodowych. Jest również od wielu lat uczestniczką międzynarodowego seminarium o Społecznej Gospodarce Rynkowej, odbywającego się w Niemczech i w Polsce.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €