Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Makroekonomia

Redakcja naukowa Alojzy Z. Nowak i Tomasz Zalega
ISBN: 978-83-208-2185-7
Pages: 610
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
17.00 €
14.45
Lowest price in last 30 days: 14.45
Ask about product

Jest to nowoczesny podręcznik zawierający prezentację najistotniejszych zagadnień współczesnej makroekonomii. Autorzy omawiają w nim dorobek teorii ekonomii, wzbogacając rozważania o liczne odwołania do realiów gospodarki polskiej, co stanowi ogromny walor publikacji. Zakres wiedzy przedstawiony w książce pokrywa się z programem makroekonomii realizowanym w większości uczelni ekonomicznych w Polsce. Podręcznik został opracowany przez pracowników naukowych z dużym doświadczeniem dydaktycznym, reprezentujących Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

 

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów kierunków ekonomicznych, ale może również stanowić źródło wiedzy dla studentów informatyki, ekonometrii, prawa i administracji, socjologii, politologii, europeistyki, polityki społecznej czy dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Z pewnością zainteresuje też słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów, pracowników naukowych oraz praktyków gospodarczych.

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Część I. Wprowadzenie do makroekonomii

 

Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia makroekonomii
Katarzyna Szarzec
1.1. Pojęcie i przedmiot makroekonomii
1.2. Metoda makroekonomii
1.3. Podstawowe szkoły makroekonomii
1.4. Główne problemy makroekonomiczne
Podsumowanie

 

Rozdział 2. Rachunek produktu społecznego
Tomasz Zalega
2.1. Mierniki makroekonomiczne systemu MPS i SNA
2.2. Produkt krajowy brutto i metody jego pomiaru
2.3. Produkt narodowy brutto
2.4. Inne mierniki działalności gospodarczej
2.5. Zmodyfikowane mierniki systemu rachunków narodowych
2.6. Metody uwzględniania zmiany cen
2.7. Ruch okrężny produktu i dochodu w gospodarce rynkowej
Podsumowanie

 

Rozdział 3. Model AD–AS
Eugeniusz Kwiatkowski
3.1. Podstawowe elementy modelu AD–AS
3.2. Krzywa agregatowego popytu
3.3. Krzywa agregatowej podaży
3.4. Równowaga makroekonomiczna w krótkim i długim okresie
Podsumowanie

 

Część II. Gospodarka w krótkim okresie

 

Rozdział 4. Model gospodarki dwusektorowej w krótkim okresie
Marek Garbicz
4.1. Założenia dwusektorowego modelu równowagi w krótkim okresie
4.2. Funkcja konsumpcji
4.3. Funkcja oszczędności
4.4. Funkcja inwestycji
4.5. Popyt globalny w modelu J.M. Keynesa
4.6. Krótkookresowa równowaga dochodu na rynku towarowym
4.7. Mnożnik inwestycyjny
4.8. Paradoks zapobiegliwości
Podsumowanie

 

Rozdział 5. Wydatki konsumpcyjne
Tomasz Zalega
5.1. Pojęcie konsumpcji
5.2. Uwarunkowania konsumpcji
5.3. Mechanizm transmisyjny
5.4. Hipoteza dochodu absolutnego J.M. Keynesa
5.5. Hipoteza dochodu względnego J.S. Duesenberry’ego
5.6. Teoria wyboru międzyokresowego I. Fishera
5.7. Hipoteza dochodu permanentnego M. Friedmana
5.8. Hipoteza cyklu życia F. Modiglianiego i A.K. Ando
5.9. Behawioralna hipoteza cyklu życia H.M. Shefrina i R.H. Thalera
Podsumowanie

 

Rozdział 6. Wydatki inwestycyjne
Teresa Czerwińska, Tomasz Zalega
6.1. Wydatki inwestycyjne i funkcja inwestycji
6.2. Kategorie wydatków inwestycyjnych
6.3. Zasada akceleracji
6.4. Inwestycje a zasób kapitału
Podsumowanie

 

Rozdział 7. Wielosektorowe modele równowagi w krótkim okresie
Marek Garbicz
7.1. Podstawowe założenia trójsektorowego modelu równowagi krótkookresowej
7.2. Podatki netto i funkcja konsumpcji
7.3. Wpływ wydatków państwa i podatków na poziom równowagi krótkookresowej
7.4. Mnożnikowy efekt wydatków i podatków
7.5. Efekt Haavelmo
7.6. Podstawowe założenia czterosektorowego modelu równowagi krótkookresowej
7.7. Funkcja eksportu i importu
7.8. Zależność między produkcją a popytem w gospodarce otwartej
Podsumowanie

 

Rozdział 8. Budżet państwa i polityka fiskalna
Jerzy Żyżyński
8.1. Budżet państwa i jego funkcje
8.2. Prorozwojowe cele państwa i wydatki budżetu
8.3. Dochody budżetu państwa — rodzaje i funkcje podatków
8.4. Deficyt budżetowy i dług publiczny
8.5. Automatyczne stabilizowanie koniunktury
8.6. Sumaryczna wielkość podatków a hipoteza behawioralna Laffera
Podsumowanie
Aneks

 

Rozdział 9. Pieniądz i polityka pieniężna
Teresa Czerwińska
9.1. Pojęcie i formy pieniądza
9.2. Funkcje pieniądza
9.3. Banki i ich funkcje
9.4. Podaż pieniądza
9.4.1. Podaż pieniądza w ujęciu szerokim
9.4.2. Miary podaży pieniądza
9.5. Popyt na pieniądz
9.6. Kluczowe teorie popytu na pieniądz
9.6.1. Ilościowa teoria pieniądza I. Fishera
9.6.2. Teoria pieniądza A.C. Pigou
9.6.3. Teoria preferencji płynności J.M. Keynesa
9.6.4. Neoilościowa teoria pieniądza M. Friedmana
9.7. Mechanizm kreacji pieniądza
9.8. Podaż pieniądza a stopa procentowa
9.9. Kontrola podaży pieniądza przez bank centralny
9.9.1. Polityka rezerw obowiązkowych
9.9.2. Polityka refinansowa
9.9.3. Operacje na otwartym rynku
9.10. Równowaga na rynku pieniężnym
Podsumowanie

 

Rozdział 10. Równowaga na rynkach towarowym i pieniężnym. Polityka fiskalna i pieniężna w gospodarce zamkniętej
Tomasz Zalega
10.1. Stopa procentowa a popyt zagregowany
10.2. Efekt wypierania
10.3. Efekt tłumienia
10.4. Założenia modelu IS–LM
10.5. Równowaga na rynku towarowym
10.5.1. Konstrukcja krzywej IS
10.5.2. Nachylenie krzywej IS
10.5.3. Przesunięcia krzywej IS
10.6. Równowaga na rynku pieniężnym
10.6.1. Konstrukcja krzywej LM
10.6.2. Nachylenie krzywej LM
10.6.3. Przesunięcia krzywej LM
10.7. Równowaga na rynkach towarowym i pieniężnym — model IS–LM
10.8. Polityka fiskalna — przesunięcie krzywej IS
10.9. Polityka pieniężna — przesunięcie krzywej LM
10.10. Skuteczność polityki fiskalnej i polityki pieniężnej
10.11. Zarządzanie popytem a charakter polityki gospodarczej
Podsumowanie

 

Część III. Gospodarka w długim okresie

 

Rozdział 11. Wzrost gospodarczy
Michał Gabriel Woźniak
11.1. Pojęcie i cechy wzrostu gospodarczego
11.2. Czynniki wzrostu gospodarczego
11.3. Makroekonomiczna funkcja produkcji
11.4. Zatrudnienie i wydajność pracy
11.5. Wydajność pracy i kapitałochłonność dochodu narodowego
11.6. Tempo wzrostu dochodu narodowego a stopa inwestycji i współczynnik kapitałochłonności
11.7. Model R.M. Solowa
11.7.1. Egzogeniczny postęp techniczny
11.7.2. Warunki zrównoważonego wzrostu w modelu R.M. Solowa
11.7.3. Proces dochodzenia do równowagi w modelu R.M. Solowa
11.7.4. Oszczędności w modelu R.M. Solowa
Podsumowanie

 

Rozdział 12. Koniunktura gospodarcza
Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec
12.1. Pojęcie i cechy klasycznego oraz współczesnego cyklu koniunkturalnego
12.2. Teorie cyklu koniunkturalnego
12.2.1. Teorie egzogeniczne
12.2.2. Teorie endogeniczne
12.3. Współczesny cykl gospodarczy
12.4. Koniunktura gospodarcza w Polsce
Podsumowanie

 

Rozdział 13. Rynek pracy i bezrobocie
Eugeniusz Kwiatkowski
13.1. Pojęcie i działanie rynku pracy
13.1.1. Pojęcie rynku pracy
13.1.2. Popyt na pracę
13.1.3. Podaż pracy
13.1.4. Równowaga i nierównowaga na rynku pracy
13.2. Pojęcie bezrobocia
13.3. Mierzenie bezrobocia
13.4. Skutki bezrobocia
13.5. Typy bezrobocia
13.6. Główne teorie bezrobocia
13.6.1. Ujęcie neoklasyczne
13.6.2. Ujęcie keynesistowskie
13.6.3. Teoria naturalnej stopy bezrobocia
13.6.4. Teoria bezrobocia NAIRU
13.6.5. Teoria poszukiwań na rynku pracy
Podsumowanie

 

Rozdział 14. Inflacja
Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec
14.1. Pojęcie i pomiar inflacji
14.2. Rodzaje inflacji
14.3. Główne teorie inflacji
14.3.1. Monetarystyczna teoria inflacji
14.3.2. Popytowa teoria inflacji
14.3.3. Kosztowa teoria inflacji
14.4. Konsekwencje inflacji
14.5. Krótkookresowa krzywa Phillipsa
14.6. Krzywa Friedmana–Phelpsa
14.7. Krzywa Phillipsa z oczekiwaniami racjonalnymi
Podsumowanie

 

Rozdział 15. Model pełnej równowagi makroekonomicznej w gospodarce zamkniętej
Stanisław Kubielas
15.1. Wpływ poziomu cen na globalny popyt i dochód — makroekonomiczna krzywa popytu (MDS)
15.2. Równowaga w modelu AD–AS
15.3. Szoki popytowe, podażowe i technologiczne oraz mechanizmy dostosowawcze
15.4. Skuteczność polityki fiskalnej i pieniężnej w ujęciu modelu klasycznego i modelu keynesowskiego
15.5. Rola rządu i banku centralnego w procesie stabilizacji gospodarki
Podsumowanie

 

Część IV. Zagadnienia gospodarki światowej

 

Rozdział 16. Handel międzynarodowy
Elżbieta Czarny
16.1. Źródła korzyści z handlu międzygałęziowego
16.2. Rodzaje korzyści z handlu międzygałęziowego
16.3. Zmiany w handlu międzynarodowym we współczesnej gospodarce światowej
16.4. Handel wewnątrzgałęziowy
16.5. Korzyści z handlu wewnątrzgałęziowego
16.6. Znaczenie handlu półproduktami
16.7. Struktura geograficzna i rzeczowa polskiego handlu z zagranicą w latach 2004–2013
16.7.1. Handel Polski z Unią Europejską i resztą świata w latach 2004–2013
16.7.2. Polska w handlu wewnątrz Unii Europejskiej
16.7.3. Struktura rzeczowa handlu Polski w latach 2004–2013
Podsumowanie

 

Rozdział 17. Bilans płatniczy i systemy kursu walutowego
Waldemar Kozioł, Alojzy Z. Nowak
17.1. Pojęcie i struktura bilansu płatniczego
17.1.1. Pojęcie bilansu płatniczego
17.1.2. Równowaga w bilansie płatniczym
17.2. Bilans obrotów bieżących a bilans obrotów kapitałowych
17.3. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna
17.4. Bilans płatniczy i międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski
17.5. Kurs walutowy i jego odmiany
17.6. Rodzaje kursów walutowych
17.7. Czynniki wpływające na poziom kursu walutowego
17.8. Równowaga na rynku walutowym
17.8.1. Popyt na walutę
17.8.2. Podaż waluty
17.9. Nominalny i realny kurs walutowy
17.10. Kurs walutowy a efekt krzywej J
17.11. Ewolucja systemów kursowych w gospodarce
17.11.1. System waluty złotej
17.11.2. System waluty sztabowo-złotej i dewizowo-złotej
17.11.3. System z Bretton Woods
17.11.4. System wielodewizowy
17.11.5. Europejski Mechanizm Kursowy
Podsumowanie

 

Rozdział 18. Model gospodarki otwartej
Marek Garbicz
18.1. Wyprowadzenie krzywej bilansu płatniczego (BP)
18.2. Równowaga globalna w gospodarce otwartej w warunkach doskonałej mobilności kapitału
18.2.1. Sytuacja sztywnego kursu walutowego
18.2.2. Sytuacja płynnego kursu walutowego
18.3. Efektywność polityki fiskalnej i pieniężnej przy założeniu doskonałej mobilności kapitału
18.4. Równowaga globalna i skuteczność polityki makroekonomicznej w gospodarce otwartej przy różnych założeniach
18.4.1. Brak mobilności kapitału i sztywne kursy walutowe
18.4.2. Brak mobilności kapitału i płynne kursy walutowe
18.4.3. Ograniczona mobilność kapitału
Podsumowanie

 

Rozdział 19. Globalizacja a współczesny świat
Alojzy Z. Nowak
19.1. Historyczne etapy na drodze do globalizacji gospodarki
19.2. Globalne dylematy XXI w.
19.3. Nowe wzorce rozwojowe — koniec konsensusu waszyngtońskiego?
19.4. Globalizacja a finansyzacja gospodarki światowej
19.5. Globalizacja a ,,nowa gospodarka’’
19.6. Globalizacja — europejska perspektywa
Podsumowanie

 

Bibliografia

Redakcja naukowa Alojzy Z. Nowak i Tomasz Zalega
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended