Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki. Wybrane aspekty

Redakcja naukowa Tomasz Geodecki
ISBN: 978-83-208-2265-6
eISBN: 978-83-208-2603-6
Pages: 266
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
13.60
Lowest price in last 30 days: 13.60
14.00
number copies:

The book is dedicated to factors that determine competitive capacities of national economies. The Authors presented as follows: the essence of an economy’s competitiveness and of the competitiveness-oriented policy, the economics of development and the policy of support for competitiveness in developing countries, problems of competitiveness in the labor market, human capital and competitiveness, the role of state in stimulation of development and competitiveness of the economy, competitiveness of regions and metropolis, the importance of entrepreneurship and innovativeness, design as sector of creative industries and determinant of competitiveness of enterprises.

 

The book is addressed to students of public management, administration, public economy, social policy, economics and management.

Prosumption as multi-dimensional market behavior ID: 308618719

The book has mixed theoretical and empirical nature. Its three initial chapters are dedicated to the theoretical part. Chapter one discusses genesis and the essence of presumption. Serious divergence in definition of that term by various researchers is indicated, followed by the Author’s proposal of her own definition of that notion. Chapter two is dedicated to presumption as complex market behavior. The same is also presented from process perspective. Characteristics of a prosumer are discussed as an active participant of market and as a partner of offerors in terms of marketing. Chapter three addresses presumption in four-dimensional approach, assuming it is innovative, relations-oriented, image-focused and ethnocentric. Two subsequent chapters bring the empirical part of the study. In it, basing on the findings of primary research, the Author comes up with an empirical verification of the assumptions adopted on the basis of the outcomes of cognitive and critical analysis of literature. In summing up the analyses presented in her book, the Author develops the final model of prosumption.

Professor Aniela Styś, PhD

  Derivative instruments calculated in centralized way ID: 91097733

The Authors discuss possible applications of derivatives in financial markets and the role played therein by central partners who improve security of dealings. These considerations are illustrated with practical examples relating to forward and futures types of transactions, CFD (contracts for differences in currencies exchange rates), swap and option transactions. The book’s individual chapters concern the following: the essence of derivative instruments and methods of settlement of transactions concluded in derivatives markets, currently the most important types of transactions seen in financial markets (forward, swap, options), the practice of operation of the key derivative partners, accountancy and taxation approach to derivatives.

 

The book is addressed to persons professionally dealing with financial markets, as well as to researchers inquiring into the functioning of these markets and students in faculties of economics.

Spis treści

 

Wstęp

 

Autorzy

 

Część I. Przedmiot i uwarunkowania polityki na rzecz konkurencyjności gospodarki na średnim poziomie rozwoju

 

Rozdział 1. Konkurencyjność gospodarki narodowej — w poszukiwaniu istoty i czynników. Przegląd ujęć teoretycznych
Tomasz Geodecki
1.1. Wprowadzenie
1.2. Początki koncepcji konkurencyjności w teorii handlu międzynarodowego
1.3. Zmiana spojrzenia na konkurowanie narodów — rozszerzenie perspektywy
1.4. Ewolucja koncepcji konkurencyjności i jej odzwierciedlenie w stosowanych definicjach
1.5. Zdolność konkurencyjna, potencjał konkurencyjny i pozycja konkurencyjna — poziomy konkurowania i model konkurencyjności
1.6. Pomiar konkurencyjności
1.7. Polityki na rzecz konkurencyjności gospodarki narodowej
1.8. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 2. Ekonomia rozwoju i polityka wsparcia konkurencyjności krajów rozwijających się
Tomasz Geodecki
2.1. Wprowadzenie
2.2. Ekonomia rozwoju — przesłanki i cele podejmowania polityki gospodarczej przez kraje rozwijające się
2.3. Czas — rozwój stadialny i początki ekonomii rozwoju
2.4. Przestrzeń i korzyści z wymiany międzynarodowej
2.5. Zasoby i pozycja w międzynarodowym podziale pracy
2.6. Polityka i instytucjonalne czynniki rozwoju; kryzys i renesans ekonomii rozwoju w warunkach globalizacji
2.7. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 3. Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej
Adam Michalik
3.1 Wprowadzenie
3.2. Determinanty kreacji wymiany handlowej — zarys teorii handlu międzynarodowego
3.3. Eksport jako determinanta konkurencyjności w teorii handlu
3.4. Wybrane miary konkurencyjności eksportu
3.5. Konkurencyjność eksportu Polski
3.6. Znaczenie polityki proeksportowej jako wzmacniającej konkurencyjność eksportu Polski na rynkach międzynarodowych
3.7. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 4. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Dylematy i kierunki polityki na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki
Jerzy Hausner
4.1. Konkurencyjność gospodarki: istota i wymiary
4.2. Konkurencyjność polskiej gospodarki: jak awansować w światowej lidze gospodarczej w warunkach kryzysu?
4.3. Konkurencyjność gospodarki polskiej: jak awansować w światowej lidze gospodarczej i uniknąć pułapki średniego dochodu?
4.4. Polityka gospodarcza dla konkurencyjnej gospodarki: w stronę polityki przemysłowej
4.5. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 5. Konkurencyjność regionów i metropolii
Michał Kudłacz
5.1. Wprowadzenie
5.2. Konkurencyjność miast i regionów w teoriach rozwoju
5.3. Definicje konkurencyjności metropolii
5.4. Pomiar konkurencyjności metropolii
5.5. Przegląd celów, narzędzi i postulatów pod adresem polityki rozwoju miast w Polsce
5.6. Podsumowanie
Bibliografia

 

Część II. Zasoby konkurencyjnej gospodarki

 

Rozdział 6. Rynek pracy a konkurencyjność
Maciej Frączek
6.1. Wprowadzenie
6.2. Kluczowe powiązania rynku pracy z konkurencyjnością — wymiar teoretyczny
6.3. Wskaźniki rynku pracy powiązane z konkurencyjnością
6.4. Analiza konkurencyjności polskiej gospodarki na podstawie wybranych wskaźników rynku pracy
6.5. Polityki publiczne wpływające na konkurencyjność
6.6. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 7. Kapitał ludzki a konkurencyjność
Norbert Laurisz
7.1. Wprowadzenie
7.2. Definiowanie kapitału ludzkiego w kontekście konkurencyjności
7.3. Płaszczyzny oddziaływania kapitału ludzkiego na konkurencyjność
7.4. Sposoby mierzenia kapitału ludzkiego w kontekście konkurencyjności
7.5. Polityki publiczne w obszarze kapitału ludzkiego
7.6. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 8. Kapitał społeczny a stymulowanie rozwoju i konkurencyjności gospodarki — rola państwa
Judyta Lubacha-Sember
8.1. Wprowadzenie
8.2. Historia koncepcji kapitału społecznego
8.3. Przegląd koncepcji kapitału społecznego
8.4. Rola kapitału społecznego w rozwoju gospodarczym w świetle dotychczasowych badań
8.5. Kapitał społeczny w Polsce
8.6. Rola państwa w kształtowaniu kapitału społecznego
8.7. Podsumowanie
Bibliografia

 

Część III. Tworzenie zdolności konkurencyjnej — efektywność gospodarowania

 

Rozdział 9. Konkurencyjność idei — perspektywa nowego instytucjonalizmu
Stanisław Mazur
9.1. Wprowadzenie
9.2. Instytucje
9.3. Instytucje a aktorzy
9.4. Zmiana instytucjonalna: aktor — idea — instytucja
9.5. Kiedy idee stają się konkurencyjne?
Bibliografia

 

Rozdział 10. Instytucje a konkurencyjność gospodarki
Tomasz Geodecki
10.1. Wprowadzenie
10.2. Nurty instytucjonalne w myśli ekonomicznej
10.3. Poziomy analiz w nurcie neoinstytucjonalnym
10.4. W poszukiwaniu efektywnych instytucji dla konkurencyjnej gospodarki narodowej
10.5. Reformy instytucjonalne dotyczące podniesienia konkurencyjności gospodarki
10.6. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 11. Innowacyjność a konkurencyjność gospodarki
Piotr Kopyciński
11.1. Wprowadzenie
11.2. Innowacyjność a konkurencyjność
11.3. Oceny innowacyjności gospodarki — przykład Global Competitiveness Report
11.4. Rozdźwięk dotyczący adresatów polskiej polityki innowacyjnej
11.5. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 12. Przedsiębiorczość, innowacje i konkurencyjność
Jacek Klich
12.1. Wprowadzenie
12.2. Podstawowe pojęcia i kontekst
12.3. Przedsiębiorczość, innowacje i konkurencyjność w literaturze przedmiotu
12.4. Przedsiębiorczość i instytucje
12.5. Promocja przedsiębiorczości
12.6. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 13. Dizajn jako sektor przemysłów kreatywnych i determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw
Łukasz Mamica
13.1. Wprowadzenie
13.2. Przemysły kreatywne — podstawowa charakterystyka i uwarunkowania rozwoju
13.3. Kultura i sztuka jako zasób rozwojowy przemysłów kreatywnych
13.4. Dematerializacja jako jedna z podstawowych charakterystyk przemysłów kreatywnych
13.5. Obszary tworzenia wartości dodanej przez dizajn
13.6. Założenia polityki publicznej w zakresie wsparcia rozwoju dizajnu w kraju
Bibliografia

 

Część IV. Makrootoczenie i polityka przemysłowa

 

Rozdział 14. Otoczenie makroekonomiczne
Jacek Tomkiewicz
14.1. Wprowadzenie
14.2. Oddziaływanie otoczenia makroekonomicznego na konkurencyjność gospodarki
14.3. Makrootoczenie w Polsce
14.4. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 15. Polityka przemysłowa na rzecz podniesienia konkurencyjności gospodarki
Tomasz Geodecki, Michał Możdżeń
15.1. Wprowadzenie
15.2. Próba ujęcia istoty polityki przemysłowej
15.3. Cele, funkcje i instrumenty polityki przemysłowej
15.4. Poglądy na temat racjonalności prowadzenia polityki przemysłowej
15.5. Skuteczność wybranych instrumentów polityki przemysłowej we wspieraniu rozwoju przemysłu krajowego
15.6. Globalne łańcuchy wartości jako nowy obszar polityki przemysłowej
15.7. Wyzwania i postulaty formułowane pod adresem współczesnej polityki przemysłowej
15.8. Podsumowanie

Bibliografia

Redakcja naukowa Tomasz Geodecki
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €