Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Analiza sprawozdań finansowych

Edward Nowak
ISBN: 978-83-208-2256-4
Pages: 314
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: IV
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
13.60
Lowest price in last 30 days: 13.60
number copies:

Financial statements are the most important source of information about the outcomes of business activity of a commercial entity. The Author presents general issues concerning the analysis of financial statements (including: the system of financial reporting, the assumptions for the analysis of financial statements, methods of economic analysis applied in the analysis of financial statements), documents making up the financial statement (including: balance sheet, profit and loss account, cash flow account, summary of changes in the equity capital, consolidated financial statement) and the application of financial indices to description of the financial condition of a business entity (including: indices of its rate of return, indices of its financial liquidity, indices of rotation). The book takes account of changes in the financial reporting introduced by amendments of the Accountancy Act in 2014 and 2015 and applying since 2016.

 

The book is addressed to students of economics, management, finance and accountancy, post-graduate students and participants of courses and trainings in the above-mentioned fields. It may also be useful for practitioners, including financial analysts, managers, entrepreneurs.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych
1.1. Istota sprawozdań finansowych
1.2. Znaczenie sprawozdań finansowych
1.3. Elementy sprawozdania finansowego
1.4. Cele i zakres badania sprawozdań finansowych

 

2. Regulacje dotyczące sprawozdawczości finansowej
2.1. Rodzaje uregulowań sprawozdawczości finansowej
2.2. Sprawozdawczość finansowa a zasady prawidłowej rachunkowości
2.3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
2.4. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące sprawozdawczości finansowej
2.5. Polskie regulacje rachunkowości
2.6. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych

 

3. Podstawy analizy sprawozdań finansowych
3.1. Zakres analizy finansowej
3.2. Istota i cele analizy sprawozdań finansowych
3.3. Czytanie sprawozdań finansowych
3.4. Porównywalność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych
3.5. Użytkownicy informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych

 

4. Przegląd metod analizy finansowej
4.1. Klasyfikacja metod analizy finansowej
4.2. Analiza struktury sprawozdań finansowych
4.3. Mierniki dynamiki
4.4. Analiza wskaźnikowa
4.5. Metody badan´ przyczynowych
4.6. Analiza regresji i korelacji
4.7. Wielowymiarowa analiza porównawcza

 

5. Bilans i jego analiza
5.1. Istota bilansu
5.2. Charakterystyka aktywów bilansu
5.3. Charakterystyka pasywów bilansu
5.4. Wycena składników aktywów i pasywów
5.5. Analiza struktury i dynamiki bilansu
5.6. Analiza powiązań aktywów i pasywów

 

6. Rachunek zysków i strat
6.1. Istota i sposoby zestawiania rachunku zysków i strat
6.2. Układ rachunku zysków i strat
6.3. Przychody i zyski
6.4. Koszty i straty oraz obciążenia wyniku finansowego
6.5. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat

 

7. Rachunek przepływów pieniężnych
7.1. Wartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych
7.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
7.3. Analiza struktury przepływów pieniężnych
7.4. Wskaźnikowa analiza przepływów pieniężnych

 

8. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.1. Istota i cele zestawienia
8.2. Struktura zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.3. Przyczyny zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.4. Analiza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

 

9. Pojemność informacyjna innych sprawozdań
9.1. Informacja dodatkowa
9.2. Sprawozdanie z działalności jednostki
9.3. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
9.4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 

10. Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych mikro i małych
10.1. Zasada proporcjonalności w sprawozdawczości finansowej
10.2. Klasyfikacja jednostek gospodarczych ze względu na wielkość
10.3. Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro
10.4. Sprawozdawczość finansowa małych jednostek

 

11. Wskaźnikowa analiza rentowności
11.1. Pojęcie rentowności
11.2. Wskaźniki rentowności aktywów
11.3. Wskaźniki rentowności sprzedaży
11.4. Wskaźniki rentowności kapitałów
11.5. Wskaźniki rynku kapitałowego
11.6. Układy piramidalne wskaźników rentowności

 

12. Analiza płynności finansowej
12.1. Pojęcie i znaczenie płynności finansowej
12.2. Wskaźniki płynności finansowej
12.3. Analiza kapitału obrotowego
12.4. Analiza upłynnienia aktywów

 

13. Analiza sprawności działania
13.1. Sprawność działania i rotacja zasobów
13.2. Wskaźniki rotacji aktywów
13.3. Wskaźniki rotacji kapitałów
13.4. Cykl środków pieniężnych

 

14. Analiza wspomagania finansowego
14.1. Wybór źródeł finansowania
14.2. Analiza poziomu zadłużenia
14.3. Analiza wypłacalności
14.4. Dźwignia finansowa

 

15. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
15.1. Znaczenie zdolności do kontynuowania działalności
15.2. Symptomy zagrożenia kontynuowania działalności
15.3. Przewidywanie sytuacji finansowej
15.4. Analiza dyskryminacyjna w badaniach zdolności do kontynuowania działalności

 

Literatura

 

Indeks

Edward Nowak
Edward Nowak

Professor, PhD, Dsc, Director of the Institute of Accountancy and head of the Chair of Cost Account, Managerial Accountancy and Controlling in the Wroclaw University of Economics and Business. His scientific interests concern the system of cost management, instruments of managerial accountancy and the application of quantitative methods in accountancy. Delivers lectures and conducts seminars in the theory of accountancy, cost account, managerial accountancy and controlling. Author of many books and scientific articles.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €