Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

ESG RISK IN LOCAL GOVERNMENT

Magdalena Zioło, Beata Zofia Filipiak, Katarzyna Wójtowicz
ISBN: 978-83-208-2534-3
Pages: 266
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 €
16.15
Lowest price in last 30 days: 16.15
number copies:

ESG risk is currently one of the types of risk that receives a lot of attention in public debate. This is justified by the need to develop a systemic framework for managing this type of risk, which affects all market participants. ESG risk is particularly important from the point of view of an impact on local governments managing public funds and implementing public tasks, without which the functioning of local communities would not be possible. Currently, local governments are in the phase of adjustment activities to ESG risk, at various stages of advancement. The risk of climate change, energy transformation, population aging and pandemic risk are just selected examples of ESG risk affecting local government units. The monograph mainly presents the areas of public services provided by local governments that are most sensitive to ESG risk. The subject of consideration is also the adjustment mechanism and actions taken by local government in Poland to reduce the negative impact of ESG risk on the activity of local government units and the stability of their budgets. An important thread of considerations undertaken in the monograph concerns low-emission and the issue of activities for energy transformation and the fight against smog. Problems related to protection against pandemic risk were also discussed and the challenges created by ESG risk for local government units were indicated.

WSTĘP 
 
ROZDZIAŁ 1
SAMORZĄD TERYTORIALNY WOBEC RYZYKA CZYNNIKÓW NIEFINANSOWYCH 
Magdalena Zioło, Uniwersytet Szczeciński
1.1. Ryzyko ESG i jego składowe 
1.2. Źródła ryzyka ESG i kierunki oddziaływania na jednostki samorządu terytorialnego 
1.3. Zarządzanie ryzykiem ESG w jednostkach samorządu terytorialnego 
1.4. Samorząd terytorialny wobec wyzwań związanych z ryzykiem ESG 
 
ROZDZIAŁ 2
RYZYKO PANDEMICZNE JAKO WYZWANIE DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO DOŚWIADCZENIACH COVID-19 
Beata Zofia Filipiak, Uniwersytet Szczeciński
2.1. Ryzyko pandemiczne jako kategoria ryzyka ESG 
2.2. Skutki ryzyka pandemicznego dla gmin, powiatów i województw 
2.3. Instrumenty pomocowe oraz programy antykryzysowe na rzecz przedsiębiorców i mieszkańców w odpowiedzi na zagrożenia związane z COVID-19 oraz współdzielone z jednostkami samorządu terytorialnego 
2.4. COVID-19 a zamówienia publiczne i pomoc publiczna 
 
ROZDZIAŁ 3
RYZYKO ŚRODOWISKOWE I SPOSOBY JEGO MITYGOWANIA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
Beata Zofia Filipiak, Uniwersytet Szczeciński
3.1. Smog jako przykład ryzyka środowiskowego i sfera oddziaływania samorządu terytorialnego 
3.2. Termomodernizacje budynków komunalnych jako działanie dostosowawcze wobec ryzyka środowiskowego 
3.3. Polityka energetyczna jednostek samorządu terytorialnego a ryzyko środowiskowe 
3.4. Sposoby mitygowania ryzyka środowiskowego w transporcie publicznym 
3.5. Inne zagrożenia środowiskowe i związane z tym ryzyko dla jednostek samorządu terytorialnego 
 
ROZDZIAŁ 4
RYZYKO SPOŁECZNE A STRUKTURA I FINANSOWANIE ZADAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
Katarzyna Wójtowicz, UMCS w Lublinie
4.1. Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego w kontekście struktury i finansowania zadań publicznych 
4.2. Aktywność jednostek samorządu terytorialnego na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
4.3. Działania redukujące ubóstwo i niwelujące nierówności społeczne a redystrybucyjna funkcja budżetu 
4.4. Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym i szkodliwym społecznie przez jednostki samorządu terytorialnego 
 
ROZDZIAŁ 5
WYBRANE RODZAJE RYZYKA ZARZĄDCZEGO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
Katarzyna Wójtowicz, UMCS w Lublinie
5.1. Równość płac i płci a polityka kadrowa w jednostkach samorządu terytorialnego
5.2. Działania na rzecz równych szans edukacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego 
5.3. Korupcja i zjawiska dysfunkcyjne – sposoby zapobiegania w samorządzie terytorialnym 
5.4. Polityka wynagrodzeń w spółkach komunalnych 
 
ROZDZIAŁ 6
RYZYKO ESG W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK KOMUNALNYCH 
Katarzyna Wójtowicz, UMCS w Lublinie
6.1. „Fit for 55” – konsekwencje i wpływ na działalność spółek komunalnych 
6.2. Gospodarka wodno-ściekowa i związane z nią ryzyko czynników niefinansowych 
6.3. Ryzyko ESG jako element gospodarki odpadami  
6.4. Szanse i wyzwania dla gospodarki komunalnej w warunkach kreowania zrównoważonego wzrostu i rozwoju 
 
ROZDZIAŁ 7
WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z RYNKIEM FINANSOWYM NA RZECZ REDUKOWANIA RYZYKA ESG  
Magdalena Zioło, Uniwersytet Szczeciński
7.1. Wiarygodność i zdolność kredytowa jednostki samorządu terytorialnego a ryzyko ESG 
7.2. Zrównoważone usługi finansowe oraz płaszczyzny współpracy jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi  
7.3. Wyzwania i trendy we współpracy jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi w obszarze zrównoważonego rozwoju  
 
ZAKOŃCZENIE 
BIBLIOGRAFIA 
SPIS TABEL 
SPIS RYSUNKÓW 
 
Magdalena Zioło

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego (Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Zrównoważonych Finansów i Rynków Kapitałowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania US), specjalistka z zakresu finansów, w szczególności z zakresu finansowania rozwoju zrównoważonego; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023, członek Komitetu Nauk o Finansach PAN na kadencję 2020-2023, członek Doradczego Komitetu Naukowego Rzecznika Finansowego; członek: zarządu krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Center of Fundamental and Applied Economic Studies (CSEFA). Zrealizowała stypendium Fundacji Dekaban-Liddle, University of Glasgow Adam Smith Business School oraz IMPAKT Asia, Erasmus Mundus, University of Finance and Economics, Ułan Bator, Mongolia. Odbyła liczne zagraniczne staże naukowo-dydaktyczne oraz pobyty studialne, m.in. w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji i USA. Jest autorką licznych prac naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, głównie z dyscypliny finansów.

Beata Zofia Filipiak

PhD Dsc of economic sciences, Professor at the University of Szczecin, head of the Institute of Public Finance in the Faculty of Management and Economics, the University of Szczecin, and at post-graduate studies “Zarządzanie i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego” (Management and finance in bodies of territorial self-government”. Foreign apprenticeships in the University of Antwerp, and in the United Kingdom and Denmark. In the years 1991–1994 performed managerial functions in banking, and since 1997 has been related with self-government and business practice. Author or co-author several dozen books and of over one hundred articles and papers, mainly in the area of bodies of self-government’s finance.

Katarzyna Wójtowicz

Doktor habilitowany, profesor w Katedrze Finansów Publicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządu terytorialnego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą roli finansów i systemów finansowych we wspieraniu trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza nowego paradygmatu finansów publicznych opierającego się na koncepcji sustainability. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu (w tym książek, rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych w języku polskim i angielskim). Członek PTE oraz Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego w Białymstoku. 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €