Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Podstawy współczesnej bankowości

Bohdan Kosiński, Alojzy Z. Nowak, Renata Karkowska, Tadeusz Winkler-Drews
ISBN: 978-83-208-2261-8
Pages: 240
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
Lowest price in last 30 days: 11.90
number copies:

In market-based economy banking plays particular role, thus making it critically important to follow the current knowledge about operation of peculiar entities banks are. In their book the Authors presented the fundaments of functioning of contemporary banking. Most of all, they covered the following: objectives and principles behind functioning of a commercial bank, the role of central bank and of banking supervision, the place of a bank within the banking system, bank as public trust institution, banking operations and services, passive operations, active operations, credit operations and crediting activity of banks, payment and guarantee operations, management of banks’ financial assets and banks’ financial outcomes, currency-related risks and the interest rate risk in banking operations.

 

The book is addressed to present and future actors of business life, including students in various types of universities, and post-graduate students in economics, management, finance, banking, capital markets.

  Implementation of management-supporting IT systems ID: 630791653

The book is addressed to persons having to deal with problems of implementation of ERP, CRM, DMS, and BI class IT systems in support of management. It was written and intended for a variety of readers, from practitioners involved in IT-related projects through students of information technologies, economics and management.

 

The Author presents selected issues pertinent for IT-related projects, focusing on explanation of the following:

 

- which are the characteristics of such types of IT-related projects as the implementation of the standard IT system, implementation of a vertical solutions, reimplementation of an IT system, roll-out implementation, upgrade of an IT system,

 

- are we really experiencing the crisis regarding the progress of IT implementing projects,

 

- how to come up with an economic evaluation of management-supporting IT projects,

 

- what is asymmetry of information between the provider and the recipient in an IT implementing project,

 

-  how to plan and execute the transfer of knowledge in an IT implementing project.

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1 Bank we współczesnej gospodarce
1.1. Bank
1.2. Funkcje banku
1.3. Klasyfikacja banków
1.4. Bank jako element systemu finansowego i rynku finansowego
1.5. Sektor bankowy w Polsce

 

2 Instytucje bankowości centralnej i nadzoru bankowego
2.1. Zasady polityki pieniężnej
2.2. Bank centralny
2.3. Bank centralny w Polsce
2.4. Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny
2.5. Główne banki centralne na świecie

 

3 Bank na tle systemu bankowego
3.1. System bankowy
3.2. Bank i jego otoczenie
3.3. Współpraca między bankami
3.4. Konkurencja w sektorze bankowym
3.5. Zmiany w systemie bankowym
3.6. Postęp techniczny i konsolidacja

 

4 Bank jako instytucja zaufania publicznego
4.1. Ryzyko działalności bankowej
4.2. Regulacje ostrożnościowe
4.3. Zaufanie jako warunek istnienia banku
4.4. Pozyskiwanie zaufania
4.5. Udział państwa w kreowaniu zaufania
4.6. Wymogi stawiane tworzonym bankom
4.7. Bank w warunkach zagrożeń

 

5 Operacje i usługi bankowe
5.1. Operacje a usługi bankowe
5.2. Klasyfikacja operacji bankowych
5.3. Ceny produktów bankowych
5.4. Formy sprzedaży produktów — bankowość tradycyjna i elektroniczna
5.5. Bankowość internetowa

 

6 Operacje pasywne
6.1. Cel i rodzaje operacji pasywnych
6.2. Rachunki bankowe — pieniądz bankowy
6.3. Operacje na rachunkach bieżących
6.4. Operacje lokacyjne — terminowe
6.5. Emisje bankowych papierów wartościowych
6.6. Operacje pasywne jako źródło zasilania w środki pieniężne

 

7 Operacje aktywne, kredyt i działalność kredytowa banku
7.1. Kredyt i rodzaje kredytów
7.2. Kredytowa i lokacyjna działalność banku
7.3. Działalność kredytowa a polityka pieniężna
7.4. Niekredytowe formy finansowania — leasing

 

8 Ryzyko kredytowe
8.1. Pomiar ryzyka kredytowego
8.2. Ograniczanie rozmiarów ryzyka kredytowego
8.3. Równoważenie skutków ryzyka — zabezpieczenia
8.4. Ustawowe normy bezpieczeństwa
8.5. Kredyty zagrożone — rezerwy celowe
Załączniki

 

9 Kredytowanie
9.1. Transakcja kredytowa i jej etapy
9.2. Oferta kredytowa — warunki kredytu
9.3. Badanie wniosku kredytowego
9.4. Podejmowanie decyzji kredytowej
9.5. Zawieranie umowy kredytowej — tworzenie zabezpieczeń
9.6. Nadzorowanie wykonania umowy
Załączniki

 

10 Operacje płatnicze i gwarancyjne
10.1. Rozliczeniowa funkcja banku — operacje płatnicze
10.2. Płatności uwarunkowane — akredytywa dokumentowa
10.3. Postęp techniczny — karty płatnicze
10.4. System rozliczeń między bankami
10.5. Operacje zabezpieczające — poręczenia, gwarancje
Załączniki

 

11 Zarządzanie środkami finansowymi banku
11.1. Środki finansowe banku — cechy charakterystyczne
11.2. Aktywa i pasywa banku — bilans analityczny
11.3. Fundusze własne
11.4. Zarządzanie płynnością finansową
Załączniki

 

12 Wyniki finansowe banku
12.1. Rachunek zysków i strat. Przychody operacyjne
12.2. Koszty operacyjne. Zysk i jego rola
12.3. Ocena wyników finansowych
Załączniki

 

13 Ryzyko rynkowe w działalności banku — ryzyko walutowe
13.1. Cechy charakterystyczne ryzyka rynkowego
13.2. Ryzyko walutowe — definicja
13.3. Szacowanie ryzyka walutowego banku
13.4. Zarządzanie ryzykiem walutowym

 

14 Ryzyko stopy procentowej w działalności banku
14.1. Ryzyko stopy procentowej — identyfikacja źródeł
14.2. Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej
14.3. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem stopy procentowej

 

Zakończenie. Wyzwania współczesnej bankowości

 

Bibliografia

Bohdan Kosiński
Alojzy Z. Nowak
Alojzy Z. Nowak

Professor Alojzy Z. Nowak, PhD Dsc, Polish economist, full Professor of economic sciences, Head of the Chair of National Economy in the Faculty of Management, the University of Warsaw. Specialized, i.a. in the area of international economic relations, banking, risk management in financial markets, and capital market.

Renata Karkowska
Tadeusz Winkler-Drews
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €