Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Prosumpcja jako wielowymiarowe zachowanie rynkowe

Agnieszka Izabela Baruk
ISBN: 978-83-208-2285-4
Pages: 272
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
Lowest price in last 30 days: 12.75
number copies:

Prezentowana książka ma charakter teoretyczno-empiryczny. Trzy początkowe rozdziały stanowią część teoretyczną. W rozdziale pierwszym omówiono genezę prosumpcji i jej istotę. Wskazano na duże rozbieżności w jej defniowaniu przez różnych badaczy, proponując własną autorską defnicję tego pojęcia. Rozdział drugi poświęcony jest prosumpcji jako złożonemu zachowaniu rynkowemu. Przedstawiono ją również w ujęciu procesowym. Omówiono cechy prosumenta jako aktywnego uczestnika rynku i marketingowego partnera oferentów. W rozdziale trzecim przedstawiono natomiast prosumpcję w ujęciu czterowymiarowym, przyjmując, że ma ona wymiar innowacyjny, relacyjny, wizerunkowy i etnocentryczny. Dwa kolejne rozdziały tworzą empiryczną część opracowania, w której na podstawie wyników badań pierwotnych dokonano empirycznej weryfikacji założeń przyjętych na podstawie wyników poznawczo-krytycznej analizy literatury przedmiotu. Podsumowaniem dokonanych analiz jest opracowany przez autorkę finalny model prosumpcji. Prof. zw. dr hab. Aniela Styś

Spis treści

 

Wstęp

 

1 Specyfika prosumpcji i jej rynkowa rola
1.1. Geneza i istota prosumpcji
1.2. Cele i funkcje prosumpcji
1.3. Determinanty prosumpcji
1.4. Typy prosumpcji

 

2 Prosumpcja jako zachowanie rynkowe
2.1. Zachowania rynkowe i ich specyfika
2.2. Modele zachowań rynkowych a prosumpcja
2.3. Etapy procesu zachowań rynkowych a prosumpcja
2.4. Prosument jako aktywny nabywca

 

3 Wymiary zachowań prosumpcyjnych w ujęciu teoretycznym
3.1. Wymiar innowacyjny
3.2. Wymiar relacyjny
3.3. Wymiar wizerunkowy
3.4. Wymiar etnocentryczny
3.5. Model koncepcyjny zachowań prosumpcyjnych

 

4 Zakres i specyfika aktywności prosumpcyjnej respondentów
4.1. Metodyka badań pierwotnych
4.2. Poziom wiedzy respondentów na temat prosumpcji
4.3. Potencjał prosumpcyjny respondentów
4.4. Zakres zachowań prosumpcyjnych respondentów
4.5. Determinanty zachowań prosumpcyjnych respondentów

 

5 Wymiary zachowań prosumpcyjnych respondentów
5.1. Innowacyjny wymiar zachowań prosumpcyjnych respondentów
5.2. Relacyjny wymiar zachowań prosumpcyjnych respondentów
5.3. Wizerunkowy wymiar zachowań prosumpcyjnych respondentów
5.4. Etnocentryczny wymiar zachowań prosumpcyjnych respondentów
5.5. Model empiryczny zachowań prosumpcyjnych

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis tabel

 

Spis rysunków

Agnieszka Izabela Baruk
Agnieszka Izabela Baruk

PhD Dsc, Professor in Lodz University of Technology. Employed in the Chair of Systems of Management and Innovation, the Institute of Innovation and Marketing, in the Faculty of Management, Lodz University of Technology. Author of around 470 scientific publications concerning problems of transaction marketing and personal marketing with their mutual interrelations.

Her scientific interests are related with the area of broadly understood marketing management, in particular in relation to entities of social system of organizations and their role in developing market position and development of internal as well as external image as offeror.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €