Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Strategie i metody utrzymania ruchu

Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek , Dariusz Mazurkiewicz, Ryszard Wyczółkowski
ISBN: 978-83-208-2509-1
Pages: 286
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 €
16.15
Lowest price in last 30 days: 16.15
number copies:

The high degree of complexity of production systems, automation and flexibility of a smart factory generate numerous new challenges in terms of the reliability of machines and devices. Effectively identifying whether a technical object deviates from the correct operating parameters or predicting when a failure will occur are among the goals of modern methods, tools and techniques of maintenance management. Properly used, they allow for an effective reduction of the probability of failure and an increase in the level of safety of production processes, effective management of natural resources and reduction of the operating costs of technical facilities. The book presents an overview of maintenance strategies, methods and tools - both in terms of damage diagnosis and forecasting potential emergency events, emphasizing the benefits of using advanced data collection, processing and analysis techniques. The aim of the study is to present the possibilities of using Industry 4.0 technology in maintenance processes along with the characterization of the main challenges that need to be faced.

WSTĘP 

1. UTRZYMANIE RUCHU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
1.1. Obiekt techniczny jako przedmiot utrzymania ruchu
1.2. Utrzymanie ruchu – definicja, funkcje, cele
1.3. Strategie eksploatacyjne
1.4. Interesariusze utrzymania ruchu 
1.5. Procesy utrzymania ruchu

2. PARADYGMATY PRODUKCJI I ICH WPŁYW NA PODEJŚCIE DO UTRZYMANIA RUCHU
2.1. Ewolucja paradygmatów produkcji
2.2. Lean Maintenance
2.3. Green Maintenance
2.4. Sustainable Maintenance

3. REWOLUCJE PRZEMYSŁOWE I ICH WPŁYW NA PODEJŚCIE DO UTRZYMANIA RUCHU 
3.1. Przemysł 4.0 
3.2. Utrzymanie ruchu 4.0 
3.3. Wpływ cyfryzacji na kierunki rozwoju utrzymania ruchu

4. UTRZYMANIE RUCHU W CYFROWEJ RZECZYWISTOŚCI
4.1. Wpływ systemów ICT na sposób działania służb utrzymania ruchu
4.2. Przemysłowy Internet Rzeczy
4.3. Systemy cyber-fizyczne
4.4. Cyfrowy bliźniak
4.5. Symulacje w utrzymaniu ruchu

5. POZYSKIWANIE DANYCH NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU
5.1. Zakres obowiązków służb utrzymania ruchu a informacje potrzebne do ich działania
5.2. Zapewnienie sprawności maszyn 
5.3. Monitorowanie efektywności wykorzystania dostępnych zasobów
5.4. Źródła danych dla służb utrzymania ruchu 
5.5. Systemy gromadzenia danych i zarządzania nimi
5.5.1. Systemy klasy MES
5.5.2. Systemy CMMS 
5.5.3. Systemy SCADA 
5.6. Idea Przemysłu 4.0 a źródła danych i informacji dla służb utrzymania ruchu

6. ZARZĄDZANIE DANYMI W UTRZYMANIU RUCHU 
6.1. Rola danych w utrzymaniu ruchu, zbiory danych i ich wykorzystanie
6.1.1. Zbiory danych
6.1.2. Przetwarzanie danych
6.1.3. Zarządzanie wiedzą
6.2. Cykl życia danych utrzymania ruchu
6.3. Problemy współczesnej analityki utrzymania ruchu
6.4. Big data w procesach utrzymania ruchu

7. PRZETWARZANIE DANYCH EKSPLOATACYJNYCH W WIEDZĘ 
7.1. Dane jako źródło wiedzy
7.2. Etapy Data Mining
7.3. Klasy działań podejmowanych w eksploracji danych
7.3.1. Odkrywanie asocjacji 
7.3.2. Grupowanie i wykrywanie anomalii
7.3.3. Klasyfikacja i prognozowanie
7.3.4. Analiza szeregów czasowych
7.4. Zastosowania eksploracji danych w utrzymaniu ruchu 
7.4.1. Zastosowanie metod i modeli eksploracji danych w diagnostyce maszyn
7.4.2. Drzewa decyzyjne
7.4.3. Naiwny klasyfikator Bayesa
7.4.4. Sieć Bayesa
7.5. Zastosowania wiedzy pozyskanej z danych w utrzymaniu ruchu
7.5.1. Miejsce modeli przybliżonych w diagnostyce maszyn
7.5.2. Studium przypadku: diagnozowanie łożysk tocznych 
7.5.3. Studium przypadku: prognozowanie szeregu czasowego
7.5.4. Studium przypadku: prognozowanie szeregów czasowych z zastosowaniem regresyjnych drzew decyzyjnych 
7.5.5. Studium przypadku: prognozowanie RUL narzędzi skrawających z zastosowaniem regresji wektorów wspierających (SVR)
7.6. Systemy wspomagania decyzji w utrzymaniu ruchu

8. EKSPLOATACYJNY PROCES DECYZYJNY 
8.1. Miary i wskaźniki oceny stanu technicznego maszyn oraz efektywności ich funkcjonowania
8.2. Przykłady wykorzystania miar oceny eksploatacyjnej 
8.3. Prognozowanie i zarządzanie stanem obiektu technicznego 

9. MODELE I METODY OCENY DZIAŁAŃ UTRZYMANIA RUCHU
9.1. Istota, cel i zakres oceny działań utrzymania ruchu 
9.2. Modele oceny utrzymania ruchu
9.2.1. Modele oparte na zrównoważonej karcie wyników
9.2.2. Modele dojrzałości utrzymania ruchu
9.2.3. Modele oceny doskonałości utrzymania ruchu
9.2.4. Normatywne modele oceny efektywności utrzymania ruchu 
9.3. Ocena wyników utrzymania ruchu z perspektywy przedsiębiorstwa 

PODSUMOWANIE – SCENARIUSZE ROZWOJU SYSTEMÓW UTRZYMANIA RUCHU 

BIBLIOGRAFIA
SŁOWNIK WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ 
INDEKS

Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek

Dr hab. inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek jest profesorem na Wydziale Inżynierii Zarządzania  Politechniki Poznańskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę utrzymania ruchu systemów technicznych w odniesieniu do wyzwań zrównoważonego rozwoju i Przemysłu 4.0. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Komisji Cyfrowego Modelowania Eksploatacji Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego.

Dariusz Mazurkiewicz

Prof. dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz jest zatrudniony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę inżynierii produkcji, w szczególności w zakresie utrzymania ruchu i niezawodności infrastruktury technicznej. Zajmuje się modelowaniem numerycznym i eksploracją danych. Jest członkiem komitetów naukowych sześciu renomowanych zagranicznych wydawnictw naukowych z obszaru inżynierii mechanicznej i transportu oraz stypendystą Cambridge University (Anglia) oraz Kobe University (Japonia).

Ryszard Wyczółkowski

Dr hab. inż. Ryszard Wyczółkowski jest profesorem w Katedrze Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Jego zainteresowania naukowe związane są z diagnostyką maszyn, zagadnieniami utrzymania ruchu oraz zastosowaniami metod sztucznej inteligencji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €