Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Wspomaganie informacyjne menedżerów produkcji

Grzegorz Ćwikła, Filip Górski, Justyna Patalas-Maliszewska
ISBN: 978-83-208-2459-9
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00
Ask about product

Celem książki jest zwiększenie know-how w obszarze wspomagania informacyjnego menedżerów produkcji i pokazanie możliwości i potencjalnych korzyści, jakie wiążą się z zastosowaniem nowoczesnych systemów informatycznych. W nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym, działającym zgodnie z koncepcjami czwartej rewolucji przemysłowej, realizującym paradygmat produkcji zindywidualizowanej, zgodnej z wymaganiami klienta wspomaganie informacyjne powinno dotyczyć przede wszystkim następujących trzech obszarów: 1) zbierania wymagań klientów i przejrzystego ich komunikowania na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, 2) efektywnej realizacji procesu projektowania na indywidualne zamówienie klientów, 3) efektywnej realizacji procesu produkcji elastycznej, umożliwiającej wdrożenie strategii masowej kastomizacji. W książce omówiono każdy z tych obszarów, poczynając od podstawowych pojęć, przez szczegółową charakterystykę i przykłady poszczególnych rozwiązań informatycznych, aż do rekomendacji postępowania menedżerów produkcji podejmujących działania w danym obszarze.

Książka jest przeznaczona dla wszystkich obecnych i potencjalnych menedżerów produkcji, także w najmniejszych i średniej wielkości przedsiębiorstwach. Zaprezentowane w niej instrumentarium metod informacyjnego wspomagania produkcji wyrobów zindywidualizowanych, przy odpowiedniej selekcji i dopasowaniu do profilu działalności danego przedsiębiorstwa, może pozwolić na dokonanie jego cyfrowej transformacji w organizację klientocentryczną, działającą zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0 i inteligentnej fabryki (ang. smart factory). Ponadto książka może stanowić uzupełnienie treści wykładowych w kształceniu studentów na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn, informatyka oraz innych, których program obejmuje omawianą problematykę. 

Grzegorz Ćwikła

Dr hab. inż. Grzegorz Ćwikła, prof. PŚ - profesor w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach automatyzacji i eksploatacji systemów produkcyjnych, a szczególnie pozyskiwania danych w celu wspomagania zarządzania produkcją, rozwijając metody akwizycji i przetwarzania danych o stanie realizacji procesów produkcyjnych, efektywności urządzeń i pracowników, jakości oraz lokalizacji obiektów (np. maszyn, wyposażenia, pracowników, pojazdów, materiałów i komponentów, produkcji w toku, gotowych produktów). Jest autorem lub współautorem ponad 160 publikacji naukowych, prelegentem seminariów dla przedsiębiorstw, a także autorem ekspertyz i opinii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. 

 

Filip Górski

Dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP - profesor w Instytucie Technologii Materiałów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w wirtualnej rzeczywistości w zastosowaniach przemysłowych, technologiach wytwarzania przyrostowego w medycynie i inżynierii biomedycznej, automatyzacji projektowania i przygotowania produkcji wyrobów zindywidualizowanych w systemach CAD / CAM oraz technikach inżynierii odwrotnej. Laureat wielu grantów badawczych, m.in. Preludium, LIDER czy projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest autorem lub współautorem blisko 90 publikacji naukowych, w tym monografii i artykułów w wysoko punktowanych czasopismach, a także kilkunastu wdrożeń przemysłowych. Był prelegentem na ponad 30 renomowanych konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych. Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami przemysłowymi, a także z renomowanymi uczelniami zagranicznymi, m.in. z Czech, Wielkiej Brytanii czy Meksyku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. 

 

Justyna Patalas-Maliszewska

Dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ - profesor w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W pracy naukowej koncentruje się na modelowaniu procesów wspomagania podejmowania decyzji 
w inżynierii produkcji. Tematyka ta łączy obszary inżynierii wiedzy, inżynierii zarządzania, inżynierii mechanicznej z metodami badań operacyjnych implementowanymi w systemach podejmowania decyzji. Jest laureatką licznych międzynarodowych grantów i stypendiów naukowych, autorką ponad 200 publikacji naukowych, w tym monografii naukowych i artykułów w czasopismach z IF; jest także autorką wielu ekspertyz i rekomendacji dla przedsiębiorstw. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Prezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami

 

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €