Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Doskonalenie organizacji i procesów innowacyjnych

Teresa Kraśnicka, Bartłomiej Gładysz, Aneta Kucińska-Landwójtowicz
ISBN: 978-83-208-2378-3
Pages: 260
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
13.60
Lowest price in last 30 days: 12.75
number copies:

Współczesne organizacje, zwłaszcza przedsiębiorstwa, działając w warunkach turbulentnego otoczenia, skazane są na dostosowanie się do tych zmian. Konieczne jest stałe doskonalenie procesów zachodzących w przedsiębiorstwach, a także wdrażanie nierzadko głębokich zmian o wymiarze strategicznym. Książka zawiera obszerne kompendium wiedzy na temat kierunków i metod doskonalenia funkcjonowania współczesnych organizacji – procesów w nich zachodzących, procesów podstawowych, pomocniczych, ale także procesów zarządzania. Szczególnie ważnym celem książki jest przedstawienie doskonalenia procesów innowacji – procesów generowania, adaptacji i wdrażania nowych rozwiązań w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa i modelach biznesowych. Autorzy zaprezentowali wiele podejść, metod i technik przydatnych w przygotowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych, w tym procesów innowacji. Ponadto publikacja zawiera liczne studia przypadków obrazujące różnorodne przykłady wdrożeń nowych rozwiązań organizacyjnych, nowych technologii oraz wybranych koncepcji i metod pozwalających znacząco usprawnić pewne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym m.in. przykłady wykorzystania modeli symulacyjnych i teorii dyfuzji innowacji.

Książka jest adresowana głównie do menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami, jak również innymi organizacjami oraz do pracowników uczelni, doktorantów i studentów.

Wstęp 

1. Cele, metody i kierunki doskonalenia współczesnych organizacji

1.1. Istota doskonalenia organizacji i jego obszary
1.1.1. Pojęcie i cele doskonalenia organizacji
1.1.2. Czynniki wymuszające zmiany
1.1.3. Obszary doskonalenia organizacji
1.2. Procesy doskonalenia organizacji w różnych ujęciach
1.2.1. Klasyczne podejście
1.2.2. Doskonalenie organizacji jako proces zmian
1.2.3. Kreowanie i wdrażanie innowacji
1.2.4. Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa

2. Zarządzanie procesowe w doskonaleniu organizacji

2.1. Procesowe zarządzanie organizacją
2.1.1. Geneza i rola podejścia procesowego w rozwoju organizacji
2.1.2. Podstawowe zasady zarządzania procesowego
2.1.3. Kultura organizacyjna i zasoby ludzkie w zarządzaniu procesowym
2.2. Zarządzanie procesami w organizacji
2.2.1. Istota zarządzania procesami
2.2.2. Definiowanie i klasyfikacja procesów
2.2.3. Mapowanie procesów
2.2.4. Standaryzowanie procesów
2.3. System pomiaru, monitorowania i oceny procesów
2.3.1. Pomiar wyników procesu
2.3.2. Wskaźniki monitorujące procesy
2.3.3. Ocena i analiza działania procesów
2.4. Doskonalenie procesów w organizacji
2.4.1. Rola ciągłego doskonalenia procesów
2.4.2. Metodyki doskonalenia procesów
2.4.3. Dojrzałość procesowa organizacji

3. Symulacje w doskonaleniu procesów i organizacji 

3.1. Rola modelowania symulacyjnego 
3.2. Wybrane metody modelowania symulacyjnego 
3.2.1. Metoda Monte Carlo 
3.2.2. Dynamika systemów 
3.2.3. Modelowanie i symulacje zdarzeń dyskretnych 
3.2.4. Modelowanie i symulacje agentowe 
3.2.5. Modelowanie i symulacje hybrydowe 
3.2.6. Wybrane techniki modelowania i symulacji procesów biznesowych 
3.3. Oprogramowanie do symulacji procesów

4. Zarządzanie technologiami 

4.1. Rola technologii i zarządzania technologiami w organizacji 
4.2. Wybrane metody stosowane w zarządzaniu technologiami 
4.2.1. Identyfikacja technologii – audyt technologiczny 
4.2.2. Prognozowanie rozwoju technologii – mapa technologii, ekstrapolacja trendu, krzywe S 
4.2.3. Selekcja technologii – metody portfelowe 

5. Doskonalenie zarządzania jako proces innowacyjny 

5.1. Pojęcie i cechy innowacji menedżerskich 
5.2. Generowanie i wdrażanie innowacji menedżerskich jako doskonalenie zarzą¬dzania 
5.3. Współczesne koncepcje i metody zarządzania jako narzędzia doskonalenia organizacji i zarządzania 
5.4. Źródła i procesy dyfuzji koncepcji i metod zarządzania 

6. Koncepcje i metody stałego doskonalenia organizacji 

6.1. Koncepcja kaizen / continuous improvement (CI) 
6.1.1. Geneza i istota ciągłego doskonalenia organizacji 
6.1.2. Zasady koncepcji ciągłego doskonalenia organizacji 
6.2. Doskonalenie przedsiębiorstwa poprzez lean management 
6.2.1. Zasady lean management 
6.2.2. Metody i techniki lean management 
6.3. Doskonalenie organizacji poprzez zarządzanie jakością 
6.3.1. Koncepcja Total Quality Management 
6.3.2. Six sigma i lean six sigma 
6.3.3. Modele samooceny przedsiębiorstw w zakresie doskonałości 
6.4. Zastosowanie benchmarkingu w doskonaleniu funkcjonowania przedsię¬biorstw 
6.4.1. Benchmarking jako metoda uczenia się od innych 
6.4.2. Typy i formy benchmarkingu 
6.4.3. Metodyka benchmarkingu – zalety i ograniczenia

7. Wykorzystanie zarządzania projektami w doskonaleniu organizacji 

7.1. Pojęcie zarządzania projektami i rodzaje projektów 
7.1.1. Rola zarządzania projektami w działaniach doskonalących 
7.1.2. Klasyfikacja i rodzaje projektów 
7.2. Zarządzanie projektami doskonalącymi 
7.2.1. Charakterystyka projektów doskonalących 
7.2.2. Planowanie i organizowanie projektów doskonalących 
7.2.3. Narzędzia i metody wykorzystywane w projektach doskonalących 

8. Niektóre współczesne kierunki doskonalenia zarządzania i struktur organizacyjnych 

8.1. Koncepcja innowacji strategicznych 
8.1.1. Pojęcie i modele tworzenia innowacji strategicznych 
8.1.2. Zmiany modelu biznesu jako przykład innowacji strategicznych 
8.2. Zmiany w strukturach organizacyjnych - w kierunku organizacji sieciowych i wirtualnych 
8.2.1. Cechy struktur sieciowych 
8.2.2. Wirtualizacja działalności gospodarczej – korzyści i zagrożenia 

9. Praktyka doskonalenia organizacji i wdrażania innowacji
 
9.1. Organizacja działalności doskonalącej na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego 
9.1.1. Wprowadzenie 
9.1.2. Charakterystyka procesu doskonalenia
9.1.3. Opis projektu „Doskonalimy firmę” 
9.1.4. Realizacja projektów doskonalących 
9.1.5. Podsumowanie 
9.2. Symulacja prac działu B+R metodą Monte Carlo 
9.2.1. Dane wejściowe 
9.2.2. Obliczenia kosztów nadgodzin i niedociążenia konstruktorów działu B+R 
9.3. Symulacja procesu wdrażania i upowszechniania innowacyjnej technologii RFID w polskich bibliotekach – dynamika systemów i modelowanie agento¬we 
9.3.1. Dyfuzja innowacji według teorii Rogersa i modelu Bass’a 
9.3.2. Model Bass’a dla dyfuzji technologii RFID w polskich bibliotekach 
9.3.3. Wyniki symulacji dyfuzji technologii RFID w polskich bibliotekach 
9.4. Symulacje procesów biznesowych w oparciu o notację BPMN 
9.4.1. Wybór notacji i oprogramowania oraz podstawowe pojęcia 
9.4.2. Modele procesów biznesowych – stan obecny
9.4.3. Modele procesów biznesowych – stan docelowy 
9.4.4. Określenie oczekiwanych korzyści 
9.5. Źródła, proces i efekty innowacji organizacyjnych w wybranym przedsię¬biorstwie
9.5.1. Krótka charakterystyka przedsiębiorstwa 
9.5.2. Źródła innowacji 
9.5.3. Proces usprawnienia funkcjonowania działu transportu 
9.5.4. Przebieg procesu opracowania i wdrożenia innowacji 
9.5.5. Przykłady wdrożonych innowacji i ich efekty 

Bibliografia 

Słownik ważniejszych pojęć 

Indeks

Teresa Kraśnicka

Teresa Kraśnicka, PhD Dsc – associate professor at the University of Economics in Katowice, head of the Chair of Entrepreneurship and Innovation Management. Author and co-author of over 120 scientific publications in Polish and in English, and manuals (i.a. monographs “Innowacje w zarządzaniu. Nowe ujęcie” – Innovation in management. A new approach.). Specialized in the issues of entrepreneurship, innovation management, contemporary methods of management and managerial innovation. Head of and executor of numerous research projects, including a project financed by the National Science Center. Member of the Polish Society of Innovation Management, and Polish Economic Society.

Bartłomiej Gładysz

Bartłomiej Gładysz, PhD BEng, associate professor, Deputy Director for scientific affairs in the Institute of Manufacturing Systems Organization (the Faculty of Production Engineering, Warsaw University of Technology). Author and co-author of several dozen scientific and popular publications having national as well as international range (i.a. monographs “RFID od koncepcji do wdrożenia” – RFID from the concept to implementation). Executor and acting head of international research, educational and implementation projects, i.a. INTERACT (7PR EU), Eur. Eng. Team and mindSET (Erasmus+). Member of the Polish Society of Production Management, the Polish Society of Innovation Management, and the Polish Society of Technology Evaluations. Specialized in issues concerning technology and production management in the context of Industry 4.0 and sustainable development.

Aneta Kucińska-Landwójtowicz

Aneta Kucińska-Landwójtowicz, PhD BEng, associate professor in the Chair of Management and Production Engineering (the Faculty of Production Engineering and Logistics of the University of Technology in Opole). Author and co-author of several dozen scientific publications having national as well as international range, including two academic manuals entitled “Zarządzanie środowiskowe” (Environmental management) and “Ekologia” (Ecology). Member of the Polish Society of Production Management and the Polish Societiy of Innovation Management. Specialized in the areas of improvement of organizations and processes, quality management and environment management. Has remarkable professional experience related with improving organizations and introduction of innovations in manufacturing enterprises.
 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €