Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Podstawy badań jakościowych

Beata Glinka, Wojciech Czakon
ISBN: 978-83-208-2458-2
Pages: 204
Publication date: 2021
Place publication: Warszzawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 €
10.20
Lowest price in last 30 days: 10.20
number copies:

W ostatnich latach w polskich i światowych badaniach prowadzonych w obszarze nauk o zarządzaniu i obszarach pokrewnych wyraźnie zauważalny jest wzrost popularności metod jakościowych. Coraz szersze grono badaczy dochodzi do wniosku, że do opisu i zrozumienia dynamicznego, często niejednoznacznego świata konieczne jest wyjście poza ramy istniejących teorii i hipotez. Taką właśnie możliwość oferują badania jakościowe, które ze swej natury dobrze nadają się do opisu tego, co zmienne, a także tego, co subiektywne. Badania jakościowe w wielu środowiskach ciągle jeszcze nie są uznawane i legitymizowane na równi z badaniami ilościowymi. Ta sytuacja zmienia się, ale nadal pokutuje wiele stereotypów, które umniejszają postrzeganą wartości badań jakościowych. Prezentowana publikacja ma się przyczynić do upowszechniania wiedzy na temat prowadzenia badań jakościowych oraz doskonalenia praktyki badań jakościowych, a przez to do zmiany tych stereotypów. 

Książka składa się z siedmiu rozdziałów ukazujących najważniejsze aspekty badań jakościowych. Autorzy podążają za logicznym przebiegiem procesu badawczego: począwszy od rozstrzygnięcia, co ma być badane i zaplanowania badania, poprzez wybór podejścia, dobór próby, zbieranie i analizę danych, aż do interpretacji tych danych i oceny jakości przeprowadzonego badania. Rozdział pierwszy poświęcono szeroko pojętej przydatności badań jakościowych w naukach o zarządzaniu. Drugi rozdział zawiera prezentację czterech najbardziej rozpowszechnionych w naukach o zarządzaniu konwencji badań jakościowych: teorii ugruntowanej, studium przypadku, etnografii i badań w działaniu (action research). Trzeci rozdział został poświęcony próbie badawczej. W rozdziale czwartym podjęto problematykę gromadzenia danych w badaniach jakościowych. Rozdział piąty poświęcony jest analizie zebranego materiału empirycznego. Poddane analizie dane stają się przedmiotem interpretacji, tworzenia teorii oraz prezentacji wyników i wniosków w tekście naukowym. Tym zagadnieniom poświęcony jest szósty rozdział publikacji. Ostatni, siódmy rozdział poświęcono ocenie badań jakościowych. 

 

Wprowadzenie
Literatura polecana

1. Przydatność badań jakościowych w naukach o zarządzaniu
1.1. Potrzeba prowadzenia badań jakościowych
1.2. Problemy badawcze w badaniach jakościowych
1.2.1. Identyfikowanie problemów badawczych
1.2.2. Redagowanie problemów/ pytań badawczych
1.3. Kiedy sięgać, a kiedy nie sięgać po badania jakościowe?
1.4. Badania jakościowe solo i parami
1.5. Projektowanie badań jakościowych
1.6. Triangulacja
Literatura polecana i dodatkowe źródła 

2. Szkoły badań jakościowych
2.1. Zróżnicowanie praktyk i tradycji badań jakościowych
2.2. Teoria ugruntowana
2.2.1. Główne założenia teorii ugruntowanej 
2.2.2. Kiedy wykorzystywać teorię ugruntowaną? Możliwości i ograniczenia 
2.2.3. Procedura teorii ugruntowanej. Konwencje teorii ugruntowanej 
2.3. Studia przypadków
2.3.1. Charakterystyka 
2.3.2. Kiedy stosować studia przypadków? 
2.3.3. Procedura realizacji studium przypadku 
2.3.4. Ograniczenia studium przypadku 
2.4. Tradycje etnograficzne w badaniach organizacji
2.4.1. Charakterystyka etnografii i możliwości jej wykorzystania 
2.4.2. Odmiany etnografii 
2.5. Action research — badania w działaniu 
2.5.1. Charakterystyka metody action research 
2.5.2. Kiedy stosować action research? 
2.5.3. Procedura realizacji action research 
2.5.4. Ograniczenia stosowania action research 
Literatura polecana i dodatkowe źródła 

3. Próba badawcza w badaniach jakościowych 
3.1. Próba a populacja: problem reprezentatywności 
3.2. Kryteria doboru próby badawczej 
3.2.1. Kryteria doboru dla podobieństwa 
3.2.2. Kryteria doboru dla różnorodności 
3.2.3. Niespecyficzne kryteria doboru 
3.3. Wielkość próby badawczej w badaniach jakościowych 
3.3.1. Badania pojedynczych przypadków 
3.3.2. Wyznaczanie wielkości próby w badaniach jakościowych 
3.3.3. Kryterium nasycenia teoretycznego 
Literatura polecana i dodatkowe źródła 

4. Gromadzenie danych w badaniach jakościowych 
4.1. Dobór źródeł danych 
4.2. Obserwacje 
4.2.1. Rodzaje obserwacji 
4.2.2. Notatki — przygotowanie i prowadzenie obserwacji 
4.3. Wywiady, narracje, opowieści 
4.3.1. Rodzaje wywiadów 
4.3.2. Przygotowanie do wywiadów i prowadzenie wywiadów 
4.4. Techniki projekcyjne 
4.5. Dokumenty: dobór i gromadzenie 
Literatura polecana i dodatkowe źródła 

5. Analiza danych w badaniach jakościowych 
5.1. Etap wstępny: przygotowanie danych do analizy 
5.2. Kodowanie 
5.2.1. Co to jest kodowanie i w jakim celu jest wykonywane? 
5.2.2. Skąd się biorą kody i jak powinny być określane? 
5.2.3. W jaki sposób przebiega kodowanie? 
5.2.4. Zasady kodowania i pułapki występujące w kodowaniu wstępnym
5.3. Analiza tematyczna 
5.4. Analiza języka i narracji 
Literatura polecana i dodatkowe źródła 

6. Interpretacja danych w badaniach jakościowych 
6.1. Definiowanie kategorii i pojęć 
6.2. Identyfikacja wzorców 
6.3. Tworzenie teorii w badaniach jakościowych 
6.4. Tworzenie tekstów opartych na badaniach jakościowych 
6.5. Pułapki i dobre praktyki interpretacji 
Literatura polecana i dodatkowe źródła 

7. Ocena badań jakościowych
7.1. Rygor metodologiczny 
7.2. Kryteria ewaluacji badań jakościowych 
7.3. Pułapki, błędy i wyzwania w badaniach jakościowych 
7.4. Etyka badań jakościowych: badacze i teren 
7.4.1. Wyzwania etyczne przed podjęciem badań — projektowanie 
7.4.2. Wyzwania etyczne w trakcie badań terenowych 
7.4.3. Wyzwania etyczne po opuszczeniu terenu 
7.5. Badacz wobec odbiorców 
Literatura polecana i dodatkowe źródła 

Zakończenie 

Beata Glinka
Beata Glinka

Associate professor in the Faculty of Management, the University of Warsaw. Her research interests regard several areas of sciences on management: of entrepreneurship, of changes, of organization design, and of the influence of culture upon processes of management. Author and co-author of many publications. Apart from her research and educational activity, she has also been active as editor of “Problemy Zarządzania” quarterly magazine.

 

Wojciech Czakon
Wojciech Czakon

Wojciech Czakon – profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Katedrą Zarządzania Strategicznego. Jest badaczem indywidualnych, organizacyjnych i  międzyorganizacyjnych uwarunkowań decyzji strategicznych. Rozwija metodologię badań jakościowych, by wyjaśniać rolę, mechanizmy i wpływ zaufania, percepcji, preferencji oraz ram poznawczych na podejmowanie współpracy międzyorganizacyjnej. Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym w wiodących czasopismach światowych („Long Range Planning”, „Journal of Travel Research”, „European Journal of Management”, „Tourism Management”, „European Management Review”, „Technological Forecasting and Social Change” i in.) oraz kierownikiem wielu grantów finansowanych przez Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Unii Europejskiej. W latach 2014–2017 był wiceprezydentem Europejskiej Akademii Zarządzania (EURAM).

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €