Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie strategiczne dla inżynierów

Grażyna Gierszewska, Barbara Olszewska, Jan Skonieczny
ISBN: 978-83-208-2051-5
eISBN: 978-83-208-2106-2
Pages: 344
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00
13.00
number copies:

Strategical management is a modern tool management in contemporary enterprises. Tn their book the Authors presented as follows: the essence of strategy and strategical management and their role in management of an enterprise; strategical analysis of business environment of an enterprise (macro-environment, competitive environment); analysis of strategical potential of an enterprise; development and selection of strategies; implementation of a strategy of an enterprise and strategical controlling; contemporary concepts of management in the context of strategical management. Sets of control questions and a number of examples added to the book enable better understanding of the issues presented.

 

The manual is intended for students of management and production engineering in various types of universities (of technology, agriculture, economics).

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo i jego funkcje na rynku
1.1. Podmiot gospodarczy i jego otoczenie
1.2. Relacja rynek producenta – rynek konsumenta
1.3. Czynniki wpływające na proces zmian w przedsiębiorstwie
1.3.1. Procesy globalizacji i regionalizacji
1.3.2. Postęp techniczny i technologiczny
1.3.3. Wymagania proekologicznego działania i społeczna odpowiedzialność organizacji
1.3.4. Czynniki wewnętrzne wpływające na zmiany w przedsiębiorstwie
1.4. Restrukturyzacja gospodarki i przedsiębiorstwa
1.5. Przedsiębiorstwo tradycyjne a przedsiębiorstwo wirtualne — warunki sprawnego działania
Pytania kontrolne

 

Rozdział 2. Rola strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2.1. Wybrane koncepcje zarządzania strategicznego
2.2. Zintegrowany proces zarządzania strategicznego
2.2.1. Analiza strategiczna
2.2.2. Formułowanie strategii
2.2.3. Wdrażanie strategii — organizacja, kontrola i ocena
2.3. Podmiotowy aspekt formułowania strategii
2.4. Poziomy strategii
2.5. Wizja, misja i cele strategiczne przedsiębiorstwa
2.6. Kulturowe uwarunkowania zarządzania strategicznego
Pytania kontrolne

 

Rozdział 3. Analiza strategiczna makrootoczenia przedsiębiorstwa
3.1. Analiza makrootoczenia
3.1.1. Jak należy definiować otoczenie przedsiębiorstwa?
3.1.2. Zdefiniowanie makrootoczenia organizacji
3.2. Składniki makrootoczenia
3.2.1. Otoczenie ekonomiczne
3.2.2. Otoczenie technologiczne
3.2.3. Otoczenie polityczno-prawne
3.2.4. Otoczenie społeczne
3.2.5. Otoczenie demograficzne
3.2.6. Otoczenie międzynarodowe
Pytania kontrolne

 

Rozdział 4. Metody prognozowania zjawisk w makrootoczeniu
4.1. Istota prognozowania zjawisk w otoczeniu
4.2. Metody prognozowania zjawisk w makrootoczeniu
4.3. Metody heurystyczne
4.4. Metody scenariuszowe
4.5. Badania foresightowe
4.6. Metody foresightowe
4.6.1. Skanowanie otoczenia
4.6.2. Wywiad technologiczny
4.6.3. Ankiety problemowe
4.6.4. Prognozowanie geniusza
4.6.5. Technologie krytyczne (kluczowe)
4.6.6. Mapa drogowa technologii
Pytania kontrolne

 

Rozdział 5. Analiza otoczenia konkurencyjnego
5.1. Model konkurencji M.E. Portera
5.2. Bariery wejścia i wyjścia z sektora
5.3. Relacje sektor a jego klienci
5.4. Relacje sektor a jego dostawcy
5.5. Rywalizacja między konkurentami i mapa grup strategicznych
Pytania kontrolne

 

Rozdział 6. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
6.1. Zasoby przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej
6.2. Kluczowe czynniki sukcesu
6.3. Bilans strategiczny
6.4. Cykl życia produktu, technologii, organizacji i sektora
6.5. Łańcuch wartości
Pytania kontrolne

 

Rozdział 7. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa
7.1. Metody portfelowe
7.2. Analiza SWOT
7.3. Benchmarking
Pytania kontrolne

 

Rozdział 8. Formułowanie i wybór strategii
8.1. Proces formułowania strategii przedsiębiorstwa
8.1.1. Planowanie strategii
8.1.2. Podejście oparte na wizji (przedsiębiorcze)
8.1.3. Strategie wyłaniające się (emergentne)
8.2. Strategie konkurencji — model strategii M.E. Portera
8.3. Strategie dywersyfikacji
8.3.1. Istota i przesłanki dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa
8.3.2. Rodzaje strategii dywersyfikacji
8.3.3. Dywersyfikacja a specjalizacja
8.4. Strategia kooperencji
8.5. Alianse strategiczne
8.5.1. Formy aliansów strategicznych
8.6. Fuzje i przejęcia
8.6.1. Istota i rodzaje fuzji/przejęć
8.6.2. Motywy fuzji/przejęć
8.6.3. Taktyki obronne przed wrogim przejęciem
8.6.4. Najczęstsze przyczyny niepowodzeń i sukcesów fuzji/przejęć
Pytania kontrolne

 

Rozdział 9. Wdrażanie strategii
9.1. Istota wdrażania strategii
9.2. Strategiczne programy funkcjonalne
9.3. Strategiczna (zrównoważona) karta wyników
9.4. Model strategicznego działania
9.5. General Management Navigator
9.6. Model syntezy strategii
9.7. Strategia „błękitnego oceanu”
9.8. Czynniki warunkujące efektywne wdrażanie strategii
9.9. Kontrola wdrażania strategii
9.10. Kontroling strategiczny
Pytania kontrolne

 

Rozdział 10. Współczesne koncepcje zarządzania a zarządzanie strategiczne
10.1. Business Process Reengineering
10.2. Outsourcing, offshoring i lean management
10.3. Zarządzanie wiedzą
10.4. Organizacja ucząca się
10.5. Organizacja inteligentna
Pytania kontrolne

 

Bibliografia

 

Indeks

Grażyna Gierszewska

Professor, PhD, Dsc, member of scientific staff and academic lecturer in the Warsaw University of Technology. Head of MBA studies in Management in the Lazarski University. Participated in performance of many research projects related with the transformation of the Polish economy and restructuring of organizations. Author and co-author of books, articles, expert opinions, advisory projects dedicated to presentation of the best practices of corporate management.

Barbara Olszewska

Professor Barbara Olszewska, PhD Dsc BEng, is head of the Chair of Corporate Management in the Wroclaw University of Economics and Business. For eleven years she also worked as Professor in the WSH University of Business in Wroclaw. Member of PTE, TNOiK, CEDIMES, member of the Commission of Economic Sciences PAN (Polish Academy of Sciences). Member of the Scientific Board of the series “Nauki o zarządzaniu” published by the Wroclaw University of Economics and Business, and editor of “Prace Naukowe UE” – a scientific journal published in the “Management” series by the same university. Member of the editorial committee of “Management and Production Engineering Review” quarterly magazine, at the Committee of Production Engineering, PAN. Author and co-author of scientific monographs, manuals, scripts, articles and papers. Deals with problems of corporate management, strategic management, problems of pre-requisites of corporate development in conditions of turbulent, international environment.

Jan Skonieczny

Jan Skonieczny, PhD BEng, is an associate professor in the Institute of Organization and Management, Wroclaw University of Science and Technology. Graduated from the Faculty of Mechanics and the Faculty of Information Technologies and Management of the Wroclaw University of Science and Technology. Fellow of Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Author and co-author of over 70 scientific publications in the area of management, including the manual Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu (Strategic management. Systemic business concept, under scientific editorship of M. Moszkowicz, focusing on issues of strategic management, entrepreneurship and B2B marketing.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €