Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw. Ewidencja podatkowa i bilansowa

Teresa Kiziukiewicz, Kazimierz Sawicki
ISBN: 978-83-208-2255-7
Pages: 242
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

Amendments in the Accountancy Act that entered into force on 1 January 2016 aim at improvement of reliability, transparency and comparability of financial statements. Their another goal is to reduce recording-related and administrative burdens, mainly for micro and small-sized enterprises. This is very important considering that micro and small enterprises have been prevailing in the structure of Polish economy. Changes made concern, among other things, new classification of business entities, new definition of many notions, methods of valuation, preparation of documentation, recording for the needs of financial reporting and tax clearings, changes in the scope of balance sheet and the profit and loss account, the contents of tax information, statement from business activities of a business entity.

 

The book is addressed to employees of micro and small enterprises who are responsible for their business recording, to persons running accountancy offices, participants of courses and trainings in the area of accountancy (in particular for micro and small businesses), students in faculties of economics, post-graduate students in accountancy and finance, students of high schools of economics.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Mikro i małe jednostki gospodarcze oraz ich obowiązki ewidencyjne
Teresa Kiziukiewicz
1.1. Specyficzne cechy oraz kryteria podziału mikro i małych jednostek gospodarczych
1.2. Formy ewidencji prowadzonej przez mikro i małe jednostki
1.3. Dokumenty jako podstawa zapisów w ewidencjach podatkowych i księgach
rachunkowych

 

2. Ewidencja przychodów na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego
Teresa Kiziukiewicz
2.1. Ogólne zasady funkcjonowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
2.2. Procedura ustalania ryczałtu
2.3. Ewidencja przychodów podatników zryczałtowanego podatku dochodowego
2.4. Dodatkowe ewidencje podatników zryczałtowanego podatku dochodowego
2.5. Ustalanie zobowiązania podatkowego na podstawie ewidencji przychodów

 

3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Teresa Kiziukiewicz
3.1. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
3.2. Układ podatkowej księgi przychodów i rozchodów
3.3. Bieżąca ewidencja przychodów i rozchodów
3.4. Ewidencje uzupełniające do podatkowej księgi przychodów i rozchodów
3.5. Czynności związane z zamknięciem PKPiR

 

4. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Teresa Kiziukiewicz
4.1. Zasady prowadzenia rachunkowości
4.2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości
4.3. Zakładowy plan kont
4.4. Otwarcie, ewidencja i zamknięcie ksiąg rachunkowych
4.5. Weryfikacja zapisów księgowych na podstawie inwentaryzacji

 

5. Ewidencja aktywów i pasywów
Kazimierz Sawicki
5.1. Aktywa trwałe
5.2. Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe
5.3. Należności krótkoterminowe
5.4. Materiały i towary
5.5. Kapitały i rezerwy
5.6. Uproszczenia dla jednostek gospodarczych mikro
5.7. Uproszczenia dla jednostek gospodarczych małych

 

6. Ewidencja kosztów, przychodów i wyniku finansowego
Kazimierz Sawicki
6.1. Koszty, ich rozliczanie i kalkulacja
6.2. Przychody z normalnej działalności operacyjnej
6.3. Elementy wyniku finansowego i jego podział
6.4. Uproszczenia dla jednostek gospodarczych mikro i małych

 

7. Sprawozdania finansowe
Kazimierz Sawicki
7.1. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
7.2. Bilans
7.3. Rachunek zysków i strat
7.4. Informacja dodatkowa
7.5. Sprawozdanie z działalności
7.6. Uproszczenia dla jednostek gospodarczych mikro
7.7. Uproszczenia dla jednostek gospodarczych małych

 

Bibliografia

Teresa Kiziukiewicz

Director of the Institute Accountancy, head of the Chair of Accountancy and Cost Account in the University of Szczecin, member of the Scientific Board of the Association of Accountants in Poland. Organizer of national scientific conferences concerning accountancy. Author of over 500 publications and scientific editor of collective publications in the areas of financial managerial accountancy, cost account, financial statements and their analysis.

Kazimierz Sawicki

Professor in the Chair of Financial Accountancy and Cost Account in the University of Szczecin; member of the Scientific Board of the Association of Accountants in Poland, auditor. Author of over 500 publications and scientific editor of collective publications in the areas of financial accountancy, cost account and analysis, and balance sheet policy.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €
Recommended