Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Rachunkowość. Zasady i metody

Redakcja naukowa Edward Nowak
ISBN: 978-83-208-2228-1
Pages: 240
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
11.05
number copies:

Accountancy deals with evaluating measurement of events and phenomena occurring in business entities. The most important single factor for accountancy is that it provides precise, complete and reliable information, useful for a variety of persons and institutions interested in functioning of a given entity. The book presents the fundaments of keeping accountancy, including: the functions of accountancy, the principles of accountancy of a business entity, bookkeeping documentation, accountancy books and the principles of their keeping, valuation of assets and liabilities, calculation of the financial outcome and the tax outcome, stock-taking within a business entity, financial reporting in business entities and auditing of financial statements. In all areas covered the recent changes introduced since 2016 are taken into account.

 

The book is addressed to students in faculties of economics, post-graduate students, as well as to entrepreneurs and managers.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Zakres rachunkowości jednostki gospodarczej
1.1. Istota i funkcje rachunkowości
1.2. Jednostka gospodarcza jako podmiot rachunkowości
1.3. Przedmiot rachunkowości jednostek gospodarczych
1.4. Regulacje rachunkowości
1.5. Zasady rachunkowości
1.6. Ustawowy zakres rachunkowości jednostki

 

2. Zasady (polityka) rachunkowości jednostki
2.1. Istota i zakres polityki rachunkowości
2.2. Rok obrotowy i okresy sprawozdawcze
2.3. Zakładowy plan kont jednostki
2.4. Przetwarzanie i ochrona danych w rachunkowości
2.5. Zmiany w polityce rachunkowości jednostki
2.6. Odpowiedzialność za politykę rachunkowości jednostki

 

3. Dokumentacja księgowa
3.1. Istota i cechy dowodów księgowych
3.2. Rodzaje dowodów księgowych
3.3. Obieg i kontrola dowodów księgowych
3.4. Archiwizowanie dowodów księgowych

 

4. Księgi rachunkowe i zasady ich prowadzenia
4.1. Istota, zadania i zakres ksiąg rachunkowych
4.2. Dziennik
4.3. Księga główna
4.4. Księgi pomocnicze
4.5. Zestawienie obrotów i sald
4.6. Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)
4.7. Organizacja i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

5. Wycena aktywów i pasywów
5.1. Istota i ogólne zasady wyceny w rachunkowości
5.2. Wycena bieżąca i wycena bilansowa
5.3. Zasady wyceny podstawowych pozycji aktywów i pasywów
5.4. Zasady wyceny w szczególnych sytuacjach
5.5. Ryzyko i zagrożenia wiarygodnej wyceny

 

6. Ustalanie wyniku finansowego
6.1. Pojęcie i elementy wyniku finansowego
6.2. Przychody i zyski oraz ich struktura
6.3. Koszty i straty oraz ich struktura
6.4. Ustalanie wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym
6.5. Porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego

 

7. Ustalanie wyniku podatkowego
7.1. Istota i elementy wyniku podatkowego
7.2. Ustalanie przychodów podatkowych
7.3. Ustalanie kosztów podatkowych
7.4. Organizacja rachunku wyniku podatkowego (modele rachunku)
7.5. Analiza przypadku — ustalanie wyniku podatkowego

 

8. Inwentaryzacja w jednostce gospodarczej
8.1. Istota, funkcje i zadania inwentaryzacji
8.2. Zasady, terminy i częstotliwość inwentaryzacji
8.3. Inwentaryzacja zasobów drogą spisu z natury
8.4. Inwentaryzacja przez potwierdzenie sald
8.5. Inwentaryzacja przez weryfikację
8.6. Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji
8.7. Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych

 

9. Sporządzanie sprawozdań finansowych
9.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
9.2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe
9.3. Łączne sprawozdanie finansowe
9.4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
9.5. Sprawozdanie z działalności jednostki
9.6. Zatwierdzanie, składanie i udostępnianie sprawozdania finansowego
9.7. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe

 

10. Badanie sprawozdań finansowych
10.1. Istota, cel i podstawy prawne badania sprawozdań finansowych
10.2. Procedury i etapy badania sprawozdania finansowego
10.3. Produkt badania sprawozdania finansowego
10.4. Badanie poszczególnych części i pozycji jednostkowego sprawozdania finansowego

 

Słownik podstawowych pojęć

 

Bibliografia

Redakcja naukowa Edward Nowak
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €
Recommended