Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Polska w Europie. Zarys geograficzno-ekonomiczny

Redakcja naukowa Irena Fierla
ISBN: 978-83-208-1915-1
Pages: 368
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
15.00
Ask about product

In the book the Authors:
·  presented the level, dynamics and spatial distribution of social and economic development of Poland;
·  analyzed the issues addressed on the background of achievements and transformations occurring in that field in other countries of Europe;
·  described the present condition of the phenomena examined, reasons behind their occurrence and changes as well as their social and economic – and in certain cases also environmental – consequences;
·  added an analysis of factors influencing the country’s demographic condition, level of development and the structure of economy.


The book is addressed to:
·  students of universities and colleges of economy, universities of technology,
·  teachers and students in high schools / colleges.

Spis treści
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Poziom i struktura gospodarki, Barbara Trzcińska
1.1. Geopolityczne położenie Polski w Europie
1.2. Struktura gospodarki
1.3. Rozwój społeczno-gospodarczy
 
Rozdział 2. Ludność i zasoby pracy, Zbigniew Strzelecki
2.1. Przemiany demograficzne Polski na tle przeobrażeń ludnościowych Europy
2.2. Zmiany w strukturze wieku. Starzenie się ludności Europy
2.3. Zmienność struktury wieku i przyspieszanie procesu starzenia się ludności Polski
2.4. Zasoby i rynek pracy
2.5. Zmiany poziomu urbanizacji
2.6. Perspektywy przemian demograficznych Europy. Ku starzejącej się Europie
2.7. Perspektywy demograficzne Polski
2.8. Podsumowanie
 
Rozdział 3. Przemiany branżowo-przestrzennych struktur przemysłu, Irena Fierla
3.1. Poziom rozwoju i struktura przemysłu
3.2. Struktura zużycia i zaopatrzenie w surowce energetyczne
3.2.1. Energochłonność gospodarki
3.2.2. Struktura zużycia pierwotnych nośników energii
3.2.3. Górnictwo węgla kamiennego
3.2.4. Górnictwo węgla brunatnego
3.2.5. Wydobycie i wykorzystanie gazu ziemnego i ropy naftowej
3.3. Elektroenergetyka
3.3.1. Dynamika rozwoju i wielkość produkcji
3.3.2. Źródła wytwarzania
3.4. Hutnictwo
3.4.1. Udział w produkcji przetwórstwa przemysłowego
3.4.2. Hutnictwo żelaza
3.4.3. Hutnictwo i górnictwo metali nieżelaznych
3.5. Przemysł maszyn, urządzeń i środków transportu
3.5.1. Struktura produkcji
3.5.2. Przemysł maszyn i urządzeń
3.5.3. Przemysł maszyn i aparatury elektrycznej oraz wysokiej techniki
3.5.4. Przemysł środków transportu
3.6. Przemysł chemiczny
3.6.1. Przemysł związków nieorganicznych
3.6.2. Przemysł nawozów sztucznych
3.6.3. Przemysł związków organicznych i tworzyw sztucznych
3.6.4. Przemysł farmaceutyczny
3.6.5. Przemysł wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
3.7. Przemysł spożywczy
3.7.1. Ogólna charakterystyka
3.7.2. Przemysł mleczarski, mięsny, rybny i tłuszczowy
3.7.3. Pozostałe branże przemysłu spożywczego
3.8. Koncentracja przestrzenna przemysłu
 
Rozdział 4. Uwarunkowania rozwoju oraz struktura i rejonizacja rolnictwa, Władysława Stola
4.1. Wprowadzenie
4.2. Rolnictwo polskie w Unii Europejskiej
4.2.1. Warunki rozwoju rolnictwa
4.3. Struktura przestrzenna rolnictwa
4.3.1. Struktura agrarna
4.4. Ludność rolnicza
4.5. Sposoby gospodarowania w rolnictwie
4.6. Rolnicze użytkowanie ziemi
4.7. Chów zwierząt gospodarskich
4.8. Produkcja globalna rolnictwa
4.9. Produkcja towarowa rolnictwa
4.10. Regiony rolnicze
4.11. Zakończenie
 
Rozdział 5. Rozwój i przemiany struktury sektora usług, Jacek Brdulak
5.1. Trójsektorowość gospodarki narodowej
5.2. Usługi handlowe
5.3. Usługi komunikacyjne
5.4. Usługi turystyczne
 
Rozdział 6. Infrastruktura techniczna gospodarki, Jacek Brdulak
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Infrastruktura techniczna transportu samochodowego
6.3. Infrastruktura techniczna transportu kolejowego
6.4. Infrastruktura techniczna transportu wodnego śródlądowego
6.5. Infrastruktura techniczna transportu przesyłowego
6.6. Infrastruktura techniczna transportu morskiego
6.7. Infrastruktura techniczna transportu lotniczego
 
Rozdział 7. Atrakcyjność turystyczna kraju, Marcin Molenda
7.1. Walory turystyczne
7.2. Zagospodarowanie turystyczne
7.3. Ruch turystyczny
 
Rozdział 8. Współpraca gospodarcza z zagranicą, Dorota Niedziółka
8.1. Wprowadzenie
8.2. Powiązania handlowe
8.2.1. Uwarunkowania rozwoju handlu zagranicznego
8.2.2. Międzynarodowy przepływ kapitału
8.3. Bilans płatniczy
 
Rozdział 9. Regionalny układ gospodarki, Hanna Godlewska-Majkowska
9.1. Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego
9.2. Dynamika zmian i restrukturyzacja regionów
9.3. Konkurencyjność polskich regionów i miast dla inwestorów zagranicznych

Redakcja naukowa Irena Fierla
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €