Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

Zdzisław Dudziński
ISBN: 978-83-208-1983-0
Pages: 340
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
15.00
Ask about product

The guide discusses the key principles of organization of warehouse management that may be applied in various types of warehouses. Compliance with these principles will enable rational operation of this business. In his book the Author paid particular attention to the following:
·  the structure of organization of warehouse management;
·  organization of warehousing processes related with receipt, collection and dispatch of the stock from warehouses;
·  discussion of documents relevant in warehouse turnover;
·  organization of management of packaging and packaging waste in warehouses;
·  rights and obligations of warehouse personnel;
·  rules of material responsibility of the warehouse personnel;
·  principles of stock-taking in warehouses.
The guide is supplemented with specimens of contracts and other documents, as well as a list of legal regulations concerning the issues covered.


The guide will be useful to students of logistics, the staff of departments overviewing the warehousing activities in enterprises (e.g. the staff of sales, purchase and logistics departments), as well as managers and employees of warehouses.

SPIS TREŚCI
 
Wprowadzenie
 
1. Zasady i podstawy formalnoprawne organizacji gospodarki magazynowej
1.1. Określenie podstawowych pojęć dotyczących gospodarki magazynowej
1.2. Zasady ogólne funkcjonowania gospodarki magazynowej w systemach logistycznych
1.3. Uczestnicy logistycznych procesów magazynowych
1.3.1. Magazyny usługowe
1.3.2. Magazyny czasowego składowania
1.3.3. Magazyny konsygnacyjne
1.4. Organizacja gospodarki magazynowej jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa
1.5. Istota organizacji gospodarki magazynowej
1.6. Podstawy formalnoprawne organizacji gospodarki magazynowej
1.6.1. Zakres tematyczny instrukcji magazynowej
1.6.2. Zakres tematyczny regulaminu pracy magazynu
1.6.3. Wymagania norm ISO w zakresie organizacji gospodarki magazynowej
1.7. Struktury organizacji gospodarki magazynowej
1.7.1. Zasady ogólne ustalania struktur organizacji
1.7.2. Typowe schematy struktur organizacji
1.8. Kierunki usprawnienia organizacji i zarządzania gospodarką magazynową
1.8.1. Podstawowe kierunki usprawnień organizacji
1.8.2. Programy usprawnień gospodarki magazynowej
1.9. Outsourcing w organizacji gospodarki magazynowej
1.10. Podstawowe zasady kontroli gospodarki magazynowej
1.10.1. Istota kontroli gospodarki magazynowej
1.10.2. Podstawy prawne prowadzenia kontroli
1.10.3. Zasady prowadzenia książki kontroli i protokołu kontroli
1.10.4. Uprawnienia pracodawców wobec inspektorów pracy
 
2. Zasady odbioru, przyjęcia oraz wydania surowców, materiałów i wyrobów gotowych
2.1. Odbiór surowców, materiałów i wyrobów gotowych — zasady ogólne
2.2. Odbiór przesyłek kolejowych
2.3. Odbiór przesyłek samochodowych
2.4. Odbiór przesyłek pocztowych i kurierskich
2.5. Inne formy odbioru
2.6. Odbiór jakościowy
2.7. Postępowanie reklamacyjne
2.8. Zasady wystawiania upoważnień do odbioru wyrobów z magazynu
2.9. Przyjęcie surowców, materiałów i wyrobów
2.10. Wydawanie surowców, materiałów i wyrobów
2.10.1. Wydawanie materiałów do produkcji
2.10.2. Wydawanie materiałów na sprzedaż
2.10.3. Wydanie towarów z magazynów handlowych
 
3. Dokumentacja obrotu magazynowego i ewidencja zapasów
3.1. Zasady opracowywania dokumentacji i ewidencji zapasów
3.2. Dokumentowanie przyjęcia i wydania oraz obieg dokumentów
3.2.1. Dokumentowanie przyjęcia wyrobów i materiałów oraz depozytów do magazynu
3.2.2. Dokumentowanie wydania wyrobów i materiałów z magazynu
3.3. Ogólne zasady stosowania programu komputerowego w ewidencji magazynowej
3.4. System kodów kreskowych w ewidencji magazynowej
 
4. Organizacja gospodarki opakowaniami w magazynach
4.1. Podstawowa rola opakowań w magazynach
4.2. Podstawy prawne funkcjonowania gospodarki opakowaniami
4.3. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
4.4. Organizacja gospodarki opakowaniami w przedsiębiorstwie
4.5. Organizacja gospodarki opakowaniami własnymi
4.6. Organizacja gospodarki opakowaniami obcymi
4.7. Organizacja opakowaniami wielokrotnego użytku
4.8. Znakowanie opakowań
4.8.1. Cel znakowania opakowań
4.8.2. Podstawy prawne znakowania opakowań
4.8.3. Znakowanie opakowań transportowych
4.8.4. Znakowanie opakowań jednostkowych
4.8.5. Znakowanie opakowań artykułów żywnościowych
4.8.6. Znakowanie opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
4.8.7. Znakowanie opakowań z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska (znaki ekologiczne)
4.8.8. Znakowanie opakowań na potrzeby identyfikacji numerycznej
4.9. Warunki przechowywania opakowań
4.9.1. Zasady ogólne przechowywania opakowań
4.9.2. Warunki przechowywania opakowań szklanych
4.9.3. Warunki przechowywania opakowań metalowych
4.9.4. Warunki przechowywania opakowań z papieru i tektury
4.9.5. Warunki przechowywania opakowań drewnianych
4.9.6. Warunki przechowywania opakowań z tworzyw sztucznych
4.9.7. Warunki przechowywania opakowań z tkanin
 
5. Personel magazynowy — prawa, obowiązki i zakresy czynności
5.1. Podstawowe stanowiska pracy w magazynach i zakres głównych obowiązków
5.2. Warunki techniczno-organizacyjne zabezpieczenia magazynów
5.3. Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników magazynowych
5.4. Uprawnienia pracowników magazynowych
5.5. Obowiązki pracodawcy w stosunku do magazyniera
5.6. Podstawowe zakresy obowiązków i czynności pracowników magazynowych
5.6.1. Kierownik zespołu magazynów (lub logistyk)
5.6.2. Rola i zadania kierownika magazynu
5.6.3. Zakres czynności magazyniera
5.6.4. Zakres czynności pracownika prowadzącego ewidencję magazynową
5.6.5. Zakres czynności robotników magazynowych
5.6.6. Zakres czynności rewidenta (kontrolera) magazynów
5.6.7. Zakres czynności dyspozytora mechanicznych urządzeń magazynowych
5.6.8. Zakres czynności dyspozytora transportu magazynowego
5.6.9. Zakres czynności konserwatora mechanicznych urządzeń magazynowych
5.6.10. Zakres czynności konserwatora zapasów magazynowych
5.6.11. Zakres czynności operatora mechanicznych urządzeń magazynowych
 
6. Zasady i formy stosowania odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych
6.1. Znaczenie odpowiedzialności materialnej w zakresie zabezpieczenia mienia
6.2. Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej pracowników
6.3. Podstawowe przepisy i zasady odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych
6.3.1. Postanowienia ogólne
6.3.2. Postanowienia szczegółowe
6.3.3. Odpowiedzialność indywidualna
6.3.4. Zasady wspólnej odpowiedzialności materialnej — regulacje prawne
6.3.5. Odpowiedzialność wspólna a umowa o pracę
6.3.6. Odpowiedzialność za szkodę w powierzonym mieniu
6.3.7. Zmiany w przepisach dotyczących wspólnej odpowiedzialności
6.3.8. Odpowiedzialność porządkowa personelu magazynowego
 
7. Inwentaryzacja w magazynach — zasady i wskazówki praktyczne
7.1. Istota i cel inwentaryzacji
7.2. Podstawy prawne i uregulowania wewnętrzne dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji w magazynach
7.2.1. Zakres tematyczny instrukcji inwentaryzacyjnej
7.2.2. Zakres tematyczny zarządzenia kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
7.2.3. Inwentaryzacja opakowań
7.2.4. Inwentaryzacja narzędzi, odzieży ochronnej i urządzeń pomiarowych
7.3. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji
7.4. Metody i zakres inwentaryzacji
7.5. Rodzaje i formy inwentaryzacji
7.6. Organizacja prac inwentaryzacyjnych i etapy inwentaryzacji
7.6.1. Zakres zadań osób i komórek organizacyjnych w zakresie inwentaryzacji
7.6.2. Etapy inwentaryzacji
7.6.3. Dokumentacja dotycząca inwentaryzacji
7.6.4. Ustalanie stanu zapasów
7.6.5. Kontrola spisu z natury
7.6.6. Prace związane z zakończeniem spisu z natury
7.6.7. Zestawienie czynności związanych ze spisem z natury
7.6.8. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych oraz przyczyny ich powstania
7.6.9. Typowe nieprawidłowości występujące w trakcie prac inwentaryzacyjnych
7.6.10. Rozliczenie i weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych
7.6.11. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej
7.6.12. Inwentaryzacja w magazynach wysokiego składowania
7.6.13. Inwentaryzacja materiałów sypkich i kawałkowych
 
8. Mierniki oceny organizacji gospodarki magazynowej
8.1. Istota i cel oceny gospodarki magazynowej
8.2. Metody oceny gospodarki magazynowej
8.3. Sposoby obliczania mierników oceny organizacji gospodarki magazynowej
8.3.1. Mierniki oceny zatrudnienia i pracochłonności czynności magazynowych
8.3.2. Mierniki oceny pracy magazynów
 
Załączniki
Bibliografia

Zdzisław Dudziński
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended