Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 01/2023

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 66
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.1.2
JEL: K310

Tematem artykułu jest pojęcie godności osobowej oraz godności człowieka pracującego. Autor przedstawia znaczenie terminu godności osobowej oraz wyróżnia je na tle innych podobnych znaczeń. Przedstawiona zostaje historyczna konstrukcja znaczenia pojęcia godności, którą autor poddaje krytyce. W artykule dochodzi do określenia znaczenia terminu godności osobowej jako wyrażenia przewagi gatunku ludzkiego nad pozostałymi znanymi kategoriami bytów. W tym kontekście autor wiąże pojęcie godności z pracowniczą częścią życia ludzkiego oraz wyróżnia pojęcie godności człowieka pracującego, które wiąże w sobie pojęcia pracownika, pracodawcy oraz innych podmiotów.

Słowa kluczowe: godność; osoba; pracownik; pracodawca; człowiek pracujący
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.1.3
JEL: K31

Autor prowadzi rozważania na temat zjawiska pozorowania stosunku pracy z kobietą w ciąży w celu uzyskania przez nią korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych, czyniąc to z perspektywy prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, a także zasad współżycia społecznego. Badania tej problematyki zostały zaprezentowane w formie dwuczęściowego artykułu. Część pierwsza została poświęcona omówieniu wątpliwości teoretyczno-prawnych wiążących się z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności wzajemnej relacji przepisów art. 22 § 11 k.p., art. 65 k.c. i 83 k.c. w zw. z art. 300 k.p., a także zaprezentowaniu „istoty” pozorności, z którą mamy do czynienia w przypadku kobiet w ciąży, które we współpracy z pracodawcą chcą uzyskać świadczenia chorobowe i macierzyńskie z systemu ubezpieczeń społecznych. W części tej przedstawiono również zagadnienie motywacji, jaką z reguły kierują się strony przy symulowaniu zatrudnienia pracowniczego oraz jej roli dla ostatecznego rozstrzygnięcia, a także oceniono zasadność prezentowanego w judykaturze poglądu, iż działania stron podejrzewanych o pozorowanie zatrudnienia winny być oceniane przez pryzmat zasad współżycia społecznego, a w szczególności w świetle zakazu świadomego osiągania nieuzasadnionych korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych kosztem innych uczestników tego systemu.

Słowa kluczowe: pozorność; wada oświadczenia woli; zasiłek macierzyński; stosunek pracy; kobieta w ciąży
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.1.4
JEL: K31, J47

Artykuł dotyczy pracy imigrantów w USA w ośrodkach zatrzymania oraz możliwości kwalifikowania tej pracy jako pracy przymusowej. Podstawowe kwestie, jakie zostały poruszone w artykule dotyczą: wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez osoby osadzone w ośrodkach, zagadnienia czy praca ta ma charakter dobrowolny, jakie są warunki jej wykonywania i wreszcie czy osobom osadzonym w centrach zatrzymania przysługują uprawnienia zbiorowe związane z pracą, a więc prawo do zrzeszania się i efektywnych negocjacji warunków pracy i płacy. Celem publikacji jest przedstawienie dyskusji toczącej się w USA dotyczącej tego, czy osoby osadzone w ośrodkach zatrzymania dla imigrantów podlegają pod dwie fundamentalne regulacje federalne: Ustawę o Uczciwych Standardach Pracy (Fair Labour Standard Act, FLSA), w której znajduje się federalna gwarancja płacy minimalnej oraz Ustawę o Stosunkach Pracy (National Labour Relation Act, NLRA), w której znajduje się gwarancja prawa do zrzeszania się i zakaz dyskryminacji, której podstawą byłoby organizowanie się pracowników lub ich działalność w związku zawodowym zakaz dyskryminacji, której podstawą byłaby działalność związkowa.

Słowa kluczowe: praca; ośrodki zatrzymania dla imigrantów; praca przymusowa
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.1.5
JEL: K31

Analiza najnowszego orzecznictwa polskiego Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji ma charakter przełomowy. Dotyczy to przede wszystkim dwóch kwestii. Pierwsza, to wyraźnie odróżnienie czynów niedozwolonych (naruszania dóbr osobistych pracownika) od nakazu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Powyższe daje podstawy do dochodzenia przez ofiarę przemocy psychicznej roszczeń z dwóch różnych tytułów. Druga, to nowoczesna interpretacja przewidzianego przez kodeks pracy zryczałtowanego odszkodowania. Sąd słusznie dostrzegł w nim zadośćuczynienie oraz sankcję. Wszystko to ma ten skutek, że pomimo braku zmian w regulacjach prawnych, znacząco wzrosła ochrona praw pracowniczych.

Słowa kluczowe: dyskryminacja; mobbing; zadania publiczne; sankcja; prawo wewnętrzne
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.1.6
JEL: I38, K310

Pracownik socjalny jest kluczowym zawodem w obszarze pomocy społecznej – organizatorem i realizatorem pracy socjalnej oraz wsparcia dla osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. Wymogi odnoszące się do kwalifikacji pracownika socjalnego oraz zakres jego zadań powinny wiązać się z adekwatnie wysokim wynagrodzeniem. Celem artykułu jest analiza wynagradzania pracowników socjalnych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z perspektywy prawnej oraz praktyki samorządowej pomocy społecznej. W artykule zaprezentowano kwestie prawne dotyczące regulacji wysokości wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz wyniki badań empirycznych dotyczące wynagrodzeń. Wykazano, iż regulacje prawne nie zapewniają pracownikom socjalnym odpowiedniego wynagrodzenia, co przekłada się na niskie wynagrodzenia pracowników socjalnych.

Słowa kluczowe: pomoc społeczna; pracownik socjalny; wynagrodzenia
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.1.7
JEL: I13, K31, K38

Przedmiotem opracowania jest omówienie kwestii prawa uchodźców wojennych z Ukrainy do świadczeń opieki zdrowotnej, zarówno na podstawie szczególnej regulacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jak i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Analiza obejmie zakres podmiotowy i przedmiotowy opieki zdrowotnej przewidzianej dla uchodźców z Ukrainy, a także kwestie organizacji i finansowania udzielanych im świadczeń.

Słowa kluczowe: Ukraina; uchodźcy; opieka zdrowotna
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.1.8
JEL: K31

Autorka referuje orzecznictwo Sądu Najwyższego skoncentrowane wokół problematyki zachowania standardu należytej obsady sądu w sprawach objętych procedurą cywilną, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Szerzej omawia najnowszy judykat z tego zakresu zapadły w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

Słowa kluczowe: nieważność postępowania; skład sądu; prawo do sądu
Pobierz artykul
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł