Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 02/2021

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 68
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.2.1
JEL: J53

Przedmiotem artykułu jest zagadnienie weryfikacji przez ZUS prowadzenia działalności gospodarczej jako tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zadeklarowanej przez ubezpieczonego (przedsiębiorcę) podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. W tym obszarze nie występują kontrowersje co do zasadności kwestionowania przez organy rentowe działalności gospodarczej jako tytułu ubezpieczeń społecznych. Autor wyraża jednak dalej idący pogląd i, aprobując stanowisko Sądu Najwyższego zaprezentowane w wyrokach w sprawach I UK 208/17, II UK 301/17 i II UK 302/17, uważa, że ZUS posiada również kompetencje do weryfikowania zadeklarowanej podstawy wymiaru składki z tego tytułu. Głównym celem artykułu jest zatem przedstawienie szerokiej argumentacji na rzecz obrony powyżej sformułowanej tezy w konfrontacji ze starszym orzecznictwem SN i najnowszym piśmiennictwem w tej dziedzinie, w których uznaje się takie działania ZUS za niedopuszczalne.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne; działalność gospodarcza; podstawa wymiaru składki; tytuł ubezpieczeń społecznych
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.2.2
JEL: H75

Artykuł przedstawia wyniki badań socjologicznych zrealizowanych techniką wywiadu wspomaganego komputerowo (CAWI) wśród pracowników socjalnych zatrudnionych w instytucjach pomocy społecznej województwa wielkopolskiego — drugiego pod względem powierzchni województwa w Polsce. Celem badań było zdiagnozowanie i opisanie głównych zmian w funkcjonowaniu pomocy społecznej w czasie pandemii oraz wyzwań socjalnych, które pojawiły się przed instytucjami w obliczu zintensyfikowania się już istniejących lub powstania nowych problemów społecznych. W artykule przedstawiono opinie pracowników socjalnych na temat zmian organizacyjnych w działalności instytucji pomocy społecznej, a także obserwacje respondentów na temat socjalnych konsekwencji pandemii COVID-19 w wymiarze pojawiających się problemów społecznych oraz nowych kategorii klientów pomocy społecznej. Podjęto również problem wpływu pandemii na samopoczucie psychiczne pracowników socjalnych, wskazując na źródła stresu dla osób badanych oraz podejmowane w tym kontekście środki zaradcze.

Słowa kluczowe: : praca socjalna; problemy społeczne; społeczne konsekwencje COVID-19; instytucje pomocy społecznej
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.2.3
JEL: K31

Celem artykułu jest porównanie oraz analiza czeskiej i polskiej regulacji prawnej wypowiadania umów o pracę z przyczyn zmian organizacyjnych zachodzących u pracodawców. Przedmiot analizy stanowi zwłaszcza zakres, w jakim regulacje te chronią z jednej strony pracownika i trwałość jego zatrudnienia, a z drugiej strony prawo pracodawcy do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zarządzanie zakładem pracy oraz decydowanie o składzie kadry pracowniczej. W pierwszej części artykułu, opublikowanej w poprzednim numerze, autorzy porównali wybrane aspekty podstawowej regulacji prawnej wypowiadania stosunku pracy w obu krajach oraz przedstawili warunki zastosowania organizacyjnych przyczyn wypowiedzenia stosunku pracy, skupiając się głównie na czeskich unormowaniach oraz wykładni sądowej. Druga część artykułu ma na celu porównanie czeskich rozwiązań z ich polskimi odpowiednikami, a także powiązanych z tematem głównym prawnych narzędzi ochrony pracownika, takich jak stosowanie przepisów o zwolnieniach grupowych i obowiązkowa wypłata odprawy, szczególna ochrona różnych grup pracowników przed wypowiedzeniem, obowiązkowe konsultacje ze związkami zawodowymi itp. Na tym tle autorzy formułują również propozycje, w jakim kierunku powinny zmierzać możliwe zmiany legislacyjne w zakresie omawianej problematyki.

Słowa kluczowe: : komparatystyka prawnicza; wypowiedzenie stosunku pracy; zmiany organizacyjne; likwidacja pracodawcy; likwidacja stanowiska pracy; redukcja etatów
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.2.4
JEL: K21, K31

W art. 17f ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji został stypizowany czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekazaniu informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej z naruszeniem ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych albo niezażądaniu aktualizacji albo usunięcia informacji mimo zaistnienia takiego obowiązku zgodnie z tą ustawą. Celem artykułu jest wykazanie, że charakteryzowany delikt może zaistnieć między podmiotami prawa pracy.

Słowa kluczowe: czyn nieuczciwej konkurencji; informacje gospodarcze; podmioty prawa pracy
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.2.5
JEL: K31

Celem artykułu jest omówienie problematyki udostępniania pracodawcy danych osobowych dotyczących niepełnosprawności przez pracowników oraz próba oceny zakresu swobody informacyjnej pracownika w tym obszarze. Analizie zostały poddane regulacje z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy oraz odnoszące się do statusu prawnego osób niepełnosprawnych.

Słowa kluczowe: dane osobowe; niepełnosprawność; autonomia informacyjna; orzeczenie o niepełnosprawności
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.2.6
JEL: K31

Celem artykułu jest omówienie trybu nawiązania stosunku pracy z kuratorem sądowym i warunków, które musi spełniać osoba aspirująca do tego, by zostać kuratorem. Autor szczególną uwagę poświęca tym kwestiom, które budzą wątpliwości w praktyce, proponując sposoby rozwiązania dostrzeżonych problemów. Artykuł kończy się wnioskami, gdzie między innymi przedstawiono postulaty de lege ferenda.

Słowa kluczowe: kurator sądowy; stosunek pracy; prawo pracy; mianowanie; sąd
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.2.7
JEL: K31

Celem opracowania jest omówienie wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE wydanych na skutek skarg Polski i Węgier o stwierdzenie nieważności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Słowa kluczowe: delegowanie pracowników; swoboda świadczenia usług; dyrektywa 2018/957
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.2.8
JEL: K31

Opracowanie zawiera omówienie orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego możliwości zakwestionowania przez pracodawcę uprawnień działających u niego organizacji związkowych.

Słowa kluczowe: : zakładowa organizacja związkowa; międzyzakładowa organizacja związkowa; autonomia związków zawodowych; powództwo o ustalenie (interes prawny)
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł