Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2/2024

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 60
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.2.2
JEL: K31, K22

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie znaczenie w kontekście dostępu związku zawodowego do informacji dotyczących parametrów algorytmów służących zarządzaniu pracą ma okoliczność posiadania przez nie statusu tajemnicy przedsiębiorstwa. Ze względu na okoliczność, że charakteryzowana kategoria informacji posiada status informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej w ujęciu art. 28 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych jednoczesne zakwalifikowanie jej jako tajemnicy przedsiębiorstwa co do zasady nie stanowi samodzielnej podstawy do odmowy ich przekazania. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy żądanie takie formułowane jest z naruszeniem przepisów prawa. Zakwalifikowanie informacji dotyczących parametrów algorytmów służących zarządzaniu pracą jako tajemnicy przedsiębiorstwa determinuje szczególny reżim postępowania z nimi oraz odpowiedzialności za dopuszczenie się naruszeń w tym zakresie.

Słowa kluczowe: tajemnica przedsiębiorstwa; algorytmy; związek zawodowy
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.2.3
JEL: K31

Stosowanie SPO w pracy kontrolerów ruchu lotniczego w Polsce z perspektywy bezpieczeństwa pracy

The COVID-19 pandemic period proved to be a difficult test for air traffic management systems in countries around the world. During this period, discussions on the acceptability of the use of Single Person Operations (SPO) intensified. In Poland, the use of SPO has been possible since 2012. In 2020, there was an extension of its use, which became the main background of a widely reported conflict in the public space between the Polish Air Navigation Services Agency (PANSA) and representatives of air traffic controllers. The purpose of this article is to present the problems and risks of using of SPO in the work of air traffic controllers in Poland based on a recent collective dispute in this area and an attempt to assess SPO from the perspective of work safety, and, more specifically, on the rights in this area, the exercise of which, due to the application of SPO, may be severely limited. The considerations take into account data on SPO contained in the Information on the results of the Supreme Audit Office of Poland (NIK), The activities of the Polish Air Navigation Services Agency and the supervision of authorised bodies over these activities.

Okres pandemii COVID-19 okazał się trudnym sprawdzianem dla systemów zarządzania ruchem lotniczym w krajach na całym świecie. W tym okresie nasiliły się dyskusje na temat dopuszczalności stosowania operacji jednoosobowych (SPO). W Polsce korzystanie z SPO jest możliwe od 2012 r. W 2020 r. nastąpiło rozszerzenie jego stosowania, co stało się głównym tłem szeroko relacjonowanego w przestrzeni publicznej konfliktu pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) a przedstawicielami kontrolerów ruchu lotniczego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów i zagrożeń związanych ze stosowaniem SPO w pracy kontrolerów ruchu lotniczego w Polsce, z uwzględnieniem toczącego się w ostatnim czasie na tym tle sporu zbiorowego oraz podjęcie próby oceny SPO z perspektywy bezpieczeństwa pracy, a dokładniej uprawnień z tego obszaru, których realizacja może być mocno ograniczona z uwagi na stosowanie SPO. W rozważaniach uwzględniono dane dotyczące SPO zawarte w Informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK), Działalność Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz nadzór uprawnionych organów nad tą działalnością.

 

Słowa kluczowe: single person operations; air traffic controllers; safety of controllers' work; air traffic safety (single person operations; kontrolerzy ruchu lotniczego; bezpieczeństwo pracy kontrolerów; bezpieczeństwo ruchu lotniczego)
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.2.4
JEL: K31, K23

Jedna z ostatnich zmian w Kodeksie pracy wprowadziła na stałe do polskiego porządku prawnego pracę zdalną (ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2023.240 z dnia 2023.02.06). Przy okazji tej nowelizacji ustawodawca wprowadził również modyfikacje do większości pragmatyk służbowych przyznając przełożonym (oraz osobom przez nich upoważnionym) uprawnienie do polecenia funkcjonariuszom niektórych służb zmilitaryzowanych pełnienia służby w formie zdalnej. Artykuł przedstawia analizę najnowszych przepisów tych pragmatyk w zakresie regulującym polecenie pełnienia służ by w formie zdalnej. Mimo że nowe unormowania zostały dodane do poszczególnych pragmatyk służbowych wraz z nowelizacją Kodeksu pracy, to ich kształt przypomina bardziej (obowiązujący do niedawna) przepis art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). Sposób regulacji pragmatyk służbowych świadczy o tym, że służba pełniona w formie zdalnej z założenia nie ma stanowić alternatywy dla służby pełnionej w tradycyjnej formie. Ma natomiast tworzyć rozwiązania wykorzystywane jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych. Decyzję o zasadności wydania polecenia wykonywania służby w formie zdalnej pozostawiono w wyłącznej gestii przełożonych funkcjonariuszy (lub osób przez nich wyznaczonych).

Słowa kluczowe: służba wykonywana w formie zdalnej; służby zmilitaryzowane; zatrudnienie administracyjnoprawne; praca zdalna
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.2.5
JEL: K490

Artykuł jest poświęcony problematyce zasady trafnej re akcji dyscyplinarnej w sprawach członków korpusu służ by cywilnej. Zostały w nim podjęte w ujęciu teoretycznym standardy orzekania w tego rodzaju sprawach przez komisje dyscyplinarne. Centralne znaczenie w tej materii ma zasada trafnej reakcji dyscyplinarnej. Odnosi się ona zarówno do orzeczeń uniewinniających, jak i orzeczeń o ukaraniu. Obowiązujących przepisach ustawy o służbie cywilnej cechują w tym zakresie istotne luki prawne, stąd w tym opracowaniu szereg postulatów de lege ferenda.

Słowa kluczowe: Odpowiedzialność dyscyplinarna; służba cywilna; zasada trafnej reakcji dyscyplinarnej; postępowanie dyscyplinarne; urzędnik
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.2.6
JEL: K31, K33

Przedmiotem opracowania jest analiza argumentacji zawartej w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 marca 2023 r., C-34/21 (Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium), który stanowi pierwsze orzeczenie Trybunału zawierające wykładnię art. 88 ust. 1 i 2 RODO, będącego skierowaną do państw członkowskich tzw. klauzulą upoważniającą, związaną z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście zatrudnienia. Rozważania odnoszą się do analizowanego przez TSUE zakresu podmiotowego i przedmiotowego, a przede wszystkim do oceny zaproponowanego kierunku wykładni pojęcia „bardziej szczegółowe przepisy”, które mogą zostać przyjęte przez państwa członkowskie.

Słowa kluczowe: przetwarzanie danych osobowych; pytanie prejudycjalne; pracownik; urzędnik
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.2.7
JEL: K31

Artykuł jest poświęcony analizie instytucji zabezpieczenia roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy. W tekście dokonano analizy podmiotowych i przedmiotowych przesłanek udzielenia zabezpieczenia, po ruszono kwestię doręczenia i wykonalności postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz poddano analizie możliwość rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trakcie trwania zabezpieczenia. Ponadto artykuł udziela odpowiedzi na pytanie, czy pracownik, któremu sąd udzielił zabezpieczenia, może skutecznie do chodzić wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy. W tekście odniesiono się także do specyfiki umowy o pracę na czas określony przy stosowaniu instytucji zabezpieczenia roszczenia. Artykuł zawiera również prawnokarną analizę sytuacji odmowy dopuszczenia do pracy pracownika, któremu sąd udzielił zabezpieczenia, przez pracodawcę.

Słowa kluczowe: zabezpieczenie roszczenia; przywrócenie do pracy; procesowe prawo pracy
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.2.8
JEL: K31

Przedmiotem opracowania są ustalenia płynące z orzecznictwa Sądu Najwyższego odnośnie do dopuszczalności oraz dopuszczalnego zakresu ugody sądowej w sprawach z zakresu prawa. Szerzej został omówiony judykat, w którym wskazano, że podniesienie prawa pracowników do płatnego urlopu wypoczynkowego do rangi unijnego prawo podstawowego podważa adekwatność dotychczasowej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, w której uznawano za dopuszczalne zrzeczenie się przez pracownika w ugodzie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jeżeli przez zawarcie ugody uniknął poważnych konsekwencji natury moralnej i majątkowej, jakie ponosi pracownik, z którym rozwiązano niezwłocznie umowę o pracę z jego winy.

Słowa kluczowe: ochrona wynagrodzenia za pracę; ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy; ugoda sądowa; słuszny interes pracownika; prawa podstawowe Unii Europejskiej
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.2.10
JEL: K31

Dnia 26 października 2023 r. w sali sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się X Seminarium Szubertowskie, zorganizowane przez Katedrę Prawa Pracy, Katedrę Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Cooperante. Spotkanie poświęcone zostało problematyce sytuacji zawodowej nauczycieli akademickich, przede wszystkim w kontekście ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Słowa kluczowe: Seminarium Szubertowskie; status prawny nauczycieli akademickich; prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł