Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 08/2023

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 60
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.8.2
JEL: K31

Dopuszczalność umownego zakazu lub innego ograniczenia wykonywania przez pracownika dodatkowego zatrudnienia, niemającego charakteru konkurencyjnego wobec pracodawcy, wymaga ponownego rozważenia po nowelizacji Kodeksu pracy dokonanej ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641), poprzedzoną wejściem w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. L 186, s. 105) Treść nowo wprowadzonego przepisu art. 261 k.p. nie prowadzi do jednoznacznych wniosków, co czyni koniecznym odwołanie się do pozajęzykowych metod wykładni. W świetle jej wyników ustawodawca wyłączył kompetencję stron do zawarcia umowy o zakazie dodatkowego zatrudnienia, co w ocenie autora stanowi nadmierne ograniczenie swobody kształtowania treści stosunku pracy.

Słowa kluczowe: dodatkowe zatrudnienie; stosunek pracy; umowny zakaz lub ograniczenie dodatkowego zatrudnienia; swoboda umów
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.8.3
JEL: K31

Wśród przepisów, które zostały dodane do kodeksu pracy w wyniku tegorocznej nowelizacji znajduje się unormowanie dotyczące zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Autor analizuje tę regulację, skupiając się zwłaszcza na przesłankach i zasadach udzielenia tego zwolnienia, a także jego wymiarze. Wskazuje także błędy ustawodawcy, które mogą wpływać na stosowanie nowego przepisu.

Słowa kluczowe: zwolnienie od pracy; siła wyższa; work-life balance
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.8.4
JEL: K31

Nowelizacja z 9 marca 2023 r. ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 r., poz. 641) wprowadziła istotne zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich nie tylko w stosunku do pracowników, ale również funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych. W artykule poddano analizie nowe regulacje dotyczące uprawnień rodzicielskich policjantów. Nie wszystkie uprawnienia rodzicielskie, z których mogą korzystać pracownicy, mają zastosowanie do policjantów. Ustawa o Policji wprost wyłącza możliwość skorzystania z instytucji obniżonego wymiaru czasu służby w okresie, kiedy policjant jest uprawniony do udzielenia mu urlopu wychowawczego (art. 1867 k.p.) oraz wnioskowania o elastyczną organizację służby (art. 1881 k.p.). Poza tym występują ograniczenia wynikające z innych przepisów ustawy o Policji, które rzutują na możliwość zastosowania niektórych regulacji kodeksu pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich, np. jednoczesnego korzystania przez rodziców z urlopu rodzicielskiego. 

Słowa kluczowe: urlop rodzicielski; urlop ojcowski; służba; policjant; obniżony czas pracy; praca zdalna
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.8.5
JEL: J28, K31, K32

Artykuł prezentuje problematykę regulacji dotyczących oceny ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej, jak i zdalnej okazjonalnej w związku z nowelizacją kodeksu pracy. W opracowaniu zostały przedstawione teoretyczne oraz praktyczne aspekty identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą zdalną. 

Słowa kluczowe: kluczowe ocena ryzyka zawodowego; praca zdalna; bezpieczeństwo pracy
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.8.6
JEL: K31

Druga część artykułu jest poświęcona analizie specyficznych rozwiązań normatywnych, jakie w ostatnim czasie wprowadzono w polskim systemie prawnym, w celu udzielenia przez polskie władze wsparcia socjalnego uciekinierom wojennym z terytorium Ukrainy.

Słowa kluczowe: wojna; państwa trzecie; przesiedleńcy; uchodźcy; ochrona czasowa; Ukraińcy; ochrona socjalna
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.8.7
JEL: K31

W orzecznictwie Sądu Najwyższego sformułowano wymóg poprzedzenia wycofania zaświadczenia A1 przez ZUS uzgodnieniem z instytucją miejsca wykonywania pracy wstecznego podlegania właściwemu ustawodawstwu. W tym kontekście w opracowaniu omówiono procedurę wycofywania zaświadczenia A1, a także problematykę uzgadniania przez zainteresowane instytucje ustawodawstwa właściwego i wstecznego włączania delegowanego pracownika, odnośnie do którego wycofano zaświadczenie A1, do systemu właściwego. Na tym tle przedstawiony zostanie także problem ochrony delegowanego pracownika przed skutkami wstecznej weryfikacji ustawodawstwa w sytuacji braku rozbieżności co do ustawodawstwa właściwego, a w konsekwencji braku konieczności zawarcia stosownego porozumienia.

Słowa kluczowe: procedura wycofania zaświadczenia A1; ustalanie ustawodawstwa właściwego; wsteczne włączenie do systemu właściwego
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.8.8
JEL: K31, K23

Rozważania podjęte w artykule dotyczą problematyki regulacji zawodu psychoterapeuty. Zagadnienie to przeanalizowane zostało przede wszystkim w celu ustalenia statusu prawnego wskazanego zawodu de lege lata. Poczynione ustalenia potwierdziły brak istnienia regulacji w tym zakresie. Skutkiem tego była próba oceny, czy zawód ten może potencjalnie spełniać determinanty wolnego zawodu, jak również czym ten zawód różni się od zawodów lekarza psychiatry oraz psychologa. Autor analizuje również zagadnienie wolności wyboru i wykonywania zawodu, a także prawnych możliwości ograniczenia tej wolności – oceniając przedstawione w treści rozporządzenie. W artykule opisano również badanie empiryczne, z którego wynika, że zdecydowana większość osób wykonujących zawód psychoterapeuty i biorących udział w badaniu udzieliło pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czy polscy psychoterapeuci potrzebują prawnej regulacji tego zawodu. W rezultacie przeprowadzonej analizy opowiedziano się za potrzebą instytucjonalizacji zawodu psychoterapeuty oraz sformułowano wnioski de lege ferenda co do potencjalnego kierunku działań ustawodawcy oraz obszarów, które należałoby uwzględnić opracowując ustawę regulującą funkcjonowanie tego zawodu.

Słowa kluczowe: zawód psychoterapeuty; wolny zawód; wolność wyboru i wykonywania zawodu; ograniczenie wolności wyboru; instytucjonalizacja zawodu psychoterapeuty
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.8.9
JEL: K31

W opracowaniu omówiono ważne dla praktyki stanowisko Sądu Najwyższego odnośnie do zwolnienia od obowiązkowych ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy doprecyzował zasady obliczania terminu 60 miesięcy, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Prawa przedsiębiorców tzw. „ulga na start”.

Słowa kluczowe: obowiązek ubezpieczenia społecznego – zasady podlegania; sposoby obliczania terminów
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.8.11
JEL: K31

Recenzja książki „Philosophical and sociological reflections on labour law in times of crisis” (E. von Adamovich, M. Zernikow red.)

The Covid-19 pandemic shook the foundations of labour law, making it legitimate to reevaluate whether the hitherto accepted standards remain valid not only in times of crisis but also beyond. The book under review was written at the very beginning of the global pandemic. The analyses conducted in it seem, however, to be relevant not only from the point of view of the development of the pandemic reality but also from the possibility of applying the analyses presented in it to post-crisis periods.

 

Słowa kluczowe: Crisis; interdisciplinary research; labour law (Kryzys; badania interdyscyplinarne; prawo pracy)
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł