Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 12/2019

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 84
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.1
JEL: M31

Celem opracowania było dokonanie oceny wpływu różnorodnych czynników, w tym marki, na proces podejmowania decyzji nabywczych na rynku margaryn spożywczych. Korzystając z dostępnej literatury, zdefiniowano pojęcie marki, wizerunku marki oraz współczesnego znaczenia marki na rynku produktów spożywczych. Scharakteryzowano także przemiany zachodzące w przemyśle tłuszczowym w Polsce, a także zdefiniowano, czym jest margaryna i inne tłuszcze roślinne, wymieniono kluczowych producentów i najbardziej rozpoznawalne marki margaryn. Opisane zostały działania marketingowe w segmencie margaryn oraz zachowania konsumentów na tym rynku. Rozważania teoretyczne i przytoczone badania innych autorów potwierdzono badaniami własnymi. Starano się poznać wiedzę i uzyskać spostrzeżenia konsumentów na temat preferencji spożycia i czynników je warunkujących oraz poznać znajomość marek i ich producentów w segmencie margaryn. Ponadto chciano poznać ogólną opinię na temat tego typu produktów. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego za pomocą Internetu. W badaniu wzięło udział 478 respondentów dobranych w sposób przypadkowy.

Słowa kluczowe: margaryna; przemysł tłuszczowy; konsument
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.2
JEL: L26, O31

Zdolności dynamiczne organizacji to zdolności do integrowania, budowania i rekonfigurowania jej wewnętrznych i zewnętrznych kompetencji. Celem artykułu jest ocena tych zdolności jako procesów organizacyjnego uczenia się oraz – przede wszystkim – procesów wiedzy, bowiem doskonalenie tych ostatnich definiuje szczególnie obiecujący obszar rozwoju zdolności dynamicznych. Dzięki autorskiej analizie artykuł wskazuje zarówno główne procesy wiedzy konstytuujące zdolności dynamiczne, jak i możliwości ich doskonalenia. 

Słowa kluczowe: zdolności dynamiczne; innowacyjność; zarządzanie wiedzą
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.3
JEL: M31

Celem publikacji jest próba pokazania, że cechy i własności metody refleksji strategicznej (a ściślej trzeciego etapu) pozwalają ocenić wartość posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów w aspekcie możliwości realizacji zasad CSR, a także na ile realizacja zasad CSR sprzyja umocnieniu (osłabieniu) elementów potencjału przedsiębiorstwa. Nowością jest autorska modyfikacja realizacji trzeciego etapu metody i ukazanie możliwości jej wykorzystania do oceny realizacji przez przedsiębiorstwo zasad CSR. Przytoczony został przykład analizy dla rzeczywistego przedsiębiorstwa, pokazujący stronę techniczną stosowania metody i sposób interpretacji uzyskanych wyników.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa; metoda refleksji strategicznej; interesariusze przedsiębiorstwa
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.4
JEL: D91, L29

Rozwój rynku e-commerce jest zdeterminowany przez rozwój technologii, jakości usług logistycznych oraz bezpieczeństwa transakcji. W artykule skupiono się na dostawie jako elemencie, który ma bezpośredni wpływ na jakość całego procesu i satysfakcję klienta. Dostawie przypisano cztery atrybuty: koszt, czas, miejsce oraz możliwość monitorowania procesu. Na podstawie ankiety dokonano oceny tych czynników. Czas dostawy był najistotniejszy dla uczucia satysfakcji z zakupów dla e-klienta. Postawiono następne pytanie, jaki czas oczekiwania na przysyłkę jest dla klientów satysfakcjonujący. Okazało się, że ok. 65% ankietowanych wybrało okres 7 dni, który okazał się dla nich zadowalający. Badania pozwoliły na ocenę, które atrybuty dostawy są ważne dla poczucia satysfakcji klientów. 

Słowa kluczowe: jakość dostawy; atrybuty dostawy; satysfakcja
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.5
JEL: O1, M3

Zaspokojenie potrzeb informacyjnych różnorodnych grup interesariuszy, czyli każdej osoby lub grupy, która może wywierać wpływ na daną organizację lub na którą organizacją wywiera wpływ (Freeman, 1984), staje się istotnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem. Dziś przedsiębiorstwa realizując koncepcję społecznej odpowiedzialności organizują i zarządzają dialogiem z interesariuszami jako czynnikiem wpływu na jej organizacyjny i strategiczny kształt. Celem artykułu jest ocena dialogu z interesariuszami jako przejawu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł to próba odpowiedzi na pytanie: czy dialog z interesariuszami jest wynikiem zarządzania społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa czy przejawem działań reaktywnych, ograniczonych do budowania wizerunkowych relacji z interesariuszami, które nie mają bezpośrednich powiązań ze sposobem realizacji założeń strategicznych? 

Słowa kluczowe: interesariusze; dialog; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa; zarządzanie
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.6
JEL: D1, D9, F6, I12, L1, L66, M14, N5, O13, Q01, Q5

W artykule analizuje się sektor wina w Portugalii z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Portugalia jest jednym z tradycyjnych jego producentów, zaś wino jedną ze strategicznych gałęzi jej gospodarki. Przemysł alkoholowy, do którego należy segment wina, jest kontrowersyjny, gdyż z jednej strony obarczony jest stygmatem „grzechu”, ze względu na negatywne konsekwencje społeczne i zdrowotne, z drugiej zaś wino od dawna związane było z boską symboliką, jako element obrządków religijnych. Ponadto niektóre badania wskazują na pozytywny wpływ na zdrowie ograniczonej konsumpcji czerwonego wina. Ze względu na globalny zasięg rynku wina, w artykule przedstawiony został najpierw szerszy kontekst, który wpływa na rynek wina w Portugalii. Następnie przedstawiona została sytuacja wewnętrzna oraz wysiłki w kierunku zrównoważonego rozwoju tego sektora gospodarki Portugalii. Jako metodologię przyjęto analizę literatury z różnych dziedzin wiedzy związanych z winem.

Słowa kluczowe: wino; rynek wina; zrównoważone zarządzanie; Portugalia
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.7
JEL: O22

W coraz większej liczbie organizacji realizowanych jest wiele projektów jednocześnie, czego konsekwencją jest konieczność łączenia ich w portfele projektów. Celem opracowania jest przedstawienie i ocena możliwości zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu portfelami projektów w organizacji. Dążąc do realizacji tak postawionego celu dokonano analizy źródeł literaturowych oraz przeprowadzono wstępne badanie ankietowe. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały teoretyczne aspekty podejścia procesowego do zarządzania projektami. Druga część tekstu dotyczyła analizy procesów doboru projektów do portfela oraz tworzenia ich hierarchii i oparta została na danych zgromadzonych w trakcie badania ankietowego. Studia literaturowe oraz wyniki badań własnych potwierdziły istnienie potencjału wykorzystania podejścia procesowego w zarządzaniu portfelami projektów.

Słowa kluczowe: portfele projektów; zarządzanie procesowe; zarządzanie portfelami
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.8
JEL: L8, L83, M31

Problematyka jakości usług, w obliczu stale zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, rosnącej konkurencji, zmieniających się upodobań klientów oraz trudności w ocenie, staje się jednym z ważniejszych zadań, jakie stoją przed zarządzającymi przedsiębiorstwami, w tym przedsiębiorstwami z branży hotelarskiej. Celem artykułu było opracowanie modelu koncepcyjnego oceny bezpieczeństwa z perspektywy gości hotelowych w aspekcie jakości usług. 

Słowa kluczowe: hotelarstwo; jakość usług; bezpieczeństwo
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.9
JEL: M14, M54

Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw dołącza do grona społecznie odpowiedzialnych, a swoje działania przedstawia w publikowanych raportach CSR. Postępowanie według zasad tej koncepcji ma na celu m.in. uwzględnianie potrzeb zatrudnionych osób oraz zwiększanie zadowolenia pracowników. Celem artykułu jest przegląd działań CSR organizacji funkcjonujących w Polsce, w ramach programów personalnych. Analizy dokonano w oparciu o działania przedsiębiorstw raportowane w 2017 r., prowadzone w pięciu obszarach: rekrutacja i adaptacja, szkolenia i rozwój, partycypacja, wsparcie pracowników oraz work-life balance.

Słowa kluczowe: CSR; społeczna odpowiedzialność biznesu; ZKL; zarządzanie kapitałem ludzkim
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.10
JEL: M14

W artykule scharakteryzowano wolontariat pracowniczy jako narzędzie CSR, podkreślając jego rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przedstawiono wybrane definicje wolontariatu pracowniczego i jego formy. Przeanalizowano dobre praktyki wolontariatu pracowniczego z lat 2016-2018 pod kątem realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wskazano określone korzyści z jego stosowania w organizacjach. Ponadto opisano wyniki własnego badania empirycznego przeprowadzonego wśród wybranej grupy wolontariuszy, dotyczącego kompetencji rozwijanych w trakcie działalności wolontaryjnej. 

Słowa kluczowe: wolontariat pracowniczy; społeczna odpowiedzialność biznesu; zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.11
JEL: O330

Chatboty, wraz z rozszerzeniem ich wachlarza możliwości, zyskują coraz większą popularność na rynku oprogramowania. Sztuczna inteligencja stanowi coraz częściej implementowany element wirtualnych asystentów, co otwiera drogę do realizacji coraz bardziej złożonych zadań. Przedsiębiorstwa, które wykorzystują potencjał wynikający ze wzbogacenia struktur organizacji o takie rozwiązania, obserwują przeważająco pozytywny wpływ na procesy zachodzące w firmie. W oparciu o analizę udokumentowanych przypadków wdrożeń tego typu oprogramowania, niniejszy artykuł ma na celu odpowiedzenie na pytanie: jak znaczący wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie ma implementacja chatbotów wykorzystujących sztuczną inteligencję?

Słowa kluczowe: chatbot; pracownicy; inteligencja; przedsiębiorstwo; zarządzanie
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.12
JEL: M15, D83

Celem opracowania jest wskazanie podstawowych barier i korzyści płynących z zarządzania wiedzą w podgrupie projektów wytwarzania oprogramowania. W pierwszej części artykułu omówiona specyfikę projektów wytwarzania oprogramowania. Następnie został przedstawiony proces badań empirycznych oraz prezentacja uzyskanych wyników. Badania mają charakter pilotażowy i stanowią podstawy do kontynuacji badań nad podjętą problematyką badawczą.

Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą; projekty wytwarzania oprogramowania
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.13
JEL: L66, O30

Celem opracowania była próba oceny efektywności nakładów ponoszonych na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce w ujęciu regionalnym. Zbadano nakłady i efekty działalności innowacyjnej prowadzonej w poszczególnych województwach Polski w latach 2014-2017. Najbardziej efektywne okazało się województwo opolskie. Wysoką efektywność odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Najwyższe nakłady na działalność innowacyjną poniesiono w województwie mazowieckim, jednak działalność ta okazała się mało efektywna. Najgorzej na tle analizowanych regionów wypadło województwo łódzkie.

Słowa kluczowe: działalność innowacyjna; efektywność; region; województwo; przedsiębiorstwo; przemysł spożywczy
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.14
JEL: M21

Rosnące potrzeby związane z ochroną środowiska naturalnego stały się główną przesłanką modyfikacji rynkowej oferty usługodawców logistycznych w kierunku rozwiązań nie tylko ekonomicznie efektywnych, ale także odpowiedzialnych za środowisko naturalne. W artykule rozpoznano uwarunkowania rozwoju zielonych praktyk logistycznych na polskim rynku TSL w kontekście ekologicznych i ekonomicznych efektów uzyskiwanych z tytułu wdrożenia tych praktyk do działalności przedsiębiorstw. Założony cel osiągnięto poprzez egzemplifikację praktycznych rozwiązań stosowanych na rynku TSL w Polsce oraz badania empiryczne przeprowadzone w grupie małych i średnich przedsiębiorstw. 

Słowa kluczowe: zielone praktyki logistyczne; zielona logistyka; rynek TSL
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł